تماس با ما

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : محمد هادیفر

تلفن تماس:  88 - 08733629386 

فکس: 02189785504

آدرس دفتر مرکزی: سنندج - خیابان جام جم –پاینتر از صدا و سیمای مرکز کردستان جنب انباری بانک صادرات

کد پستی:  67941 - 66179

دبیران:

1-       ( بخش جهان)  a.binandeh@kurdpress.com 

2-       )بخش ترکیه)    m.mostofi@kurdpress.com

3-       (بخش ایران)   mahrofpor@ kurdpress.com  

4-       (بخش فرهنگ و هنر)  Behzad_khalvandi@ kurdpress.com  

5-       (عراق و اقلیم) h.salehi@kurdpress.com


نام:
پست الکترونیک:
عنوان:
ارسال به:
توضیحات:
فایل الصاقی:
info@kurdpress.com