انتشار:  پنج‌شنبه 26 مهر 1397  ::  14:55   

آقای فرماندار در پاییز آمدی؛ با بهار برو/ سردار دوغی

انتخاب کامل کریمیان به عنوان فرماندار شهرستان سقز، شاید بهترین انتخاب ممکن در بین امکان ها و گزینه های موجود معرفی شده بوده باشد.

در این سال ها به نامبارکی پا فراتر نهادن نمایندگان مجلس از وظایف اصلی خود که همانا قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت هاست، سهم خواهی آنها برای چینش فرمانداران و روسای ادارات و دانشگاهها از یک سو واقعیتی غیر قابل انکار بوده، که خارج از قاعده و قانون سد راه انتخاب شایسته گان غیر همسو با نمایندگان شده است، از دیگر سو تعامل ناصواب دولت تدبیر با این معضل، باج دهی و قایل شدن حق غیر قانونی دخالت نمایندگان در عزل و نصب های حوزه ی انتخابیه را بهمراه داشته است که نتیجه ی آن منتج به نادیده گرفتن نخبگان از سوی خود دولتمردان در واگذاری مسئولیتها بوده است.

 حتما" آیندگان از این ضعف جدی دولت تدبیر و امید بیشتر و به کرات خواهند گفت.

علی ایحال در مراسم معارفه جناب نماینده توصیه نموده اند فرماندار منتخب بایستی بدون توجه به جناح بندی های سیاسی و بر اساس شایسته سالاری به مردم خدمت کنند.  توصیه و تأکید بجایی است، می شد برای اثبات اعتقادش به ارجحیت شایسته سالاری بر ستاد سالاری، قبل از شروع بکار فرماندار جدید، بدوا" هر دو عضو ارشد ستادش را که در سمت معاونت های  فرمانداری هستند و اتفاقا" خود ایشان به فرماندار سابق تحمیل نموده بودند! مجبور به استعفاء نمایند و اینگونه فرماندار جدید را در چینش معاونینش مخیر نمایند و هم خود اندکی از دایره ی  لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ......دور شوند.

جناب فرماندار منتخب نیز سه قول اساسی ،مهم و شجاعانه به مردم داده اند که قابل ارج است و اگر بتوانند در بجای آوردن آنها موفق عمل بکنند قطعا" عاقبت بخیری خواهند خرید و در خاطر آیندگان نیز با نیک نامی خواهند ماند.

صداقت: اینکه هیچگاه خلافی را به مردم نخواهند گفت.

امانت: امانتدار رأی و نظر مردم خواهند بود.

وفاداری: وفاداری به مردم و در کنار آنان خواهند ماند.

صداقت، امانت و وفاداری به مردم حکم می کند فرماندار منتخب بدون ملاحظه گری حافظ منافع شهروندانشان شوند. یکی از زمینه های عملکردی آتی فرماندار محترم می تواند استیفای حقوق حقه ی شهروندان باشد که باید گفت به استناد گزارشات سازمان بازرسی و پرونده های موجود فعلی در دادگستری، تنها در حوزه عملکردی شهرداران و شوراهای قبلی میلیاردها تومان از اموال و سرمایه های این شهر منتظر اعاده و بازپس گیری اند. همتی بکنند و بعنوان نهاد مسئول ناظر بر عملکرد شوراها و شهرداری،وفادارانه  استیفای این حقوق تضییع شده را تا سر انجام پیگیر باشند و صادقانه نتیجه را به مردم بگویند.در پایان باید گفت وی با پاییز نقص ها و نیازها و دلسردی های مردم شهر آمده اند! امید که در بهار عمران و نشاط و دلگرمی ها بروند!