انتشار:  شنبه 4 خرداد 1398  ::  16:23   

جمعیت ایران در 60 سال گذشته بیش از 60 میلیون افزایش یافته است

سرویس کردستان- گزارش مرکز آمار ایران درخصوص شاخص‌های مهم جمعیتی طی ٦٠ سال گذشته نشان می‌دهد که از سال ١٣٣٥ تا ١٣٩٥ بیش از ٦٠ میلیون به جمعیت کشور اضافه شده، بعد خانوارها کوچک‎تر شده و میانگین سن زنان و مردان هم حدود هشت سال اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، مرکز آمار ایران در خصوص نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ تصویری از روند تغییرات جمعیت طی ٦٠ سال گذشته منتشر کزده است  که بر اساس آن از نظر تقسیمات کشوری تعداد استان­های کشور از ٢٤ استان در سال ١٣٦٥ به ٣١ استان در سال ١٣٩٥ و تعداد شهرها از ٤٩٦ به ١٢٤٢ رسیده ولی تعداد آبادی­های دارای سکنه از65 هزار و 349 به 62 هزار و 284  کاهش داشته است. در ادامه این گزارش آمده است طی این سال ها همواره شهرهای بالای 250 هزار نفر، بیش از ٥٢ در صد جمعیت را در خود جای داده اند و همچنین جمعیت کشور از 18 میلیون و 954 هزار و 704 نفر  در سال ١٣٣٥ به 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است  که افزایشی برابر با 60 میلیون و 971 هزار و 566 نفر داشته است.

این افزایش در نقاط شهری برابر با  53 میلیون و 193 هزار و 284 نفر و در نقاط روستایی برابر با هفت میلیون و 778 هزار و 543 نفر بوده است. 

بر اساس گزارش اخیر مرکر آمار ایران نسبت جنسی از ١٠٤ در سال ١٣٣٥ به ١٠٣ در سال ١٣٩٥ رسیده است و کاهش بُعد خانوار از ٤,٧٦ به ٣/٣ گویای کمتر شدن تعداد افراد در خانوارها است. همچنین میانگین سن افراد جامعه از٢١.٨٧ سال برای مردان و ٢١.٦٠ سال برای زنان در سال ١٣٦٥، به ٣٠.٩ سال برای مردان و٣١.٣ سال برای زنان در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است که گویای تغییرات ساختار سنی طی این سال­ها است.

این گزارش که روند تغییرات برخی شاخص‌های مهم جمعیتی طی ٦٠ سال گذشته را نشان می‌دهد،  بیان می‌کند که در سال ١٣٩٥، ٨,٤٨ در صد از خانوارهای معمولی کشور یک نفره و ١.٥٣ در صد ٧ نفره و بیش­تر بوده اند، سهم این خانوارها در سال ١٣٦٥ به ترتیب برابر با ٤.٥٢ و ٢٦.٩٩ در صد بوده است.

همچنین بررسی وضع سواد نشان می‌دهد میزان باسوادی در سال ١٣٩٥ در کل کشور برابر با ٨٧,٦٤ درصد و برای مردان و زنان به ترتیب ٩١ و ٨٤.٢ در صد بوده­ است، این شاخص در سال ١٣٦٥ برای کل کشور ٦١.٨ درصد بوده که برای مردان و زنان به ترتیب ٧١.٠ و ١/ ٥٢ در صد بوده است.