سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  دوشنبه 21 مرداد 1398  ::  10:32   

مدیران شهری تهران خبر دادند؛

پدیدار شدن نتایج مرکز مطالعات شهری شهرداری تهران در سراسر کشور

سرویس ایران-نتایج تحقیقات کاربست‌محور مرکز مطالعات شهر تهران، در اقصی نقاط شهری ایران پدیدار خواهد شد.

 

افشین غلامی-سال نود و یک بود کە در آیین رونمایی از کتابش، تحت عنوان دموکراسی محلی، با او در یکی از مراکز دانشگاهی شهر کرمانشاە و بە اتفاق دوست مشترکمان مصطفی بیگی، از مدیران شهری تهران، دیدار کردم.نحمد حسین بوچانی پر و در عین حال سادە و صمیمی است.این پژوهشگر نامدار مدیریت شهری، چندی است کە بە عنوان رییس علمی - پژوهشی‌ترین نهاد مدیریت شهری ایران، مرکز مطالعات شهری تهران، منصوب شدە، جایگاهی کە در ردەی معاونین شهردار تهران می‌باشد.

آنچە در ادامە خواهد آمد، ماحصل یک نشست تخصصی با حضور رییس شورای عالی استانها و رییس و نایب‌رییس کمیسیون بودجەی شورای شهر تهران با مدیران این مرکز پژوهشهای شهری می‌باشد.

به گزارش کُردپرس،در نشست مشترک کمیسیون برنامە و بودجەی شورای اسلامی شهر تهران کە در روز یکشنبە بیستم مرداد و در مرکز مطالعات و برنامەریزی شهر تهران برگزار گردید، در ابتدا دکتر «محمدحسین بوچانی» رییس مرکز، پس از خوشآمدگویی و ارایەی تاریخچە شکل‌گیری و عملکرد این مرکز بر تاثیر آن بر روند کارشناسی‌تر نمودن امورات اجرایی شهرداری تهران، برنامەهای فرارو و عملکرد  هفتاد روزەی مرکز را برشمرد و گفت از سال ۱۳٥۲ تاکنون کە این مرکز تاسیس گردیده، اقدامات کارشناسی شهرداری از جملە تدوین برنامەهای اول و دوم و نیز تهیە و تصویب طرحهای تفصیلی و جامع انجام شدە و پس از وقفەای نسبی کە از سال نود و دو در این کار مبتنی بر برنامە ایجاد گردید، بە عنوان اولین اقدام و با همکاری و همت مدیران و  همکاران توانستیم کە برنامەی کاری این مرکز را تدوین کنیم تا مرکز بیش از پیش بتواند بە عنوان یک نهاد کارشناسی مسایل و برنامەهای کلان شهر را راهبری کند و از مدیریت اقتضایی خارج شود کە در چهل و یک جلسە و در حول محورهای "تهران، شهری برای همە - بازگشت بە قانون و با اولویت کاربست‌محور بودن و خلاقانە بودن و فن‌آورانە بودن" این تحقیقات کە از دغدغەهای مهم دکتر جناچی، شهردار محترم تهران می‌باشند و تحت نظر شهرداری تهران و شورای شهر تهران پیش خواهیم رفت.

و در همین‌ راستا یکی از برنامەهای مهم ما برای اتصال بە سامانەی شفافیت شهرداری تهران، سایت پژوهشیار را ارتقاء خواهیم داد و در آن چهار صد و بیست و یک پروژەی انجام شدەی قبلی را انجام خواهیم داد و نیز در راستای یکپارچەسازی مدیریتها و واحدهای پژوهشی و در قالب اتصال آنها از طریق بودجەی شهرداری تهران اقدام خواهیم نمود ولی بە سمت تمرکزگرایی در انجام پژوهشها بە دلیل باور بە مزیتهای پژوهشهای متکثر حرکت نخواهیم کرد.

در ادامەی این نشست، معاونین و مدیران مرکز بە تشریح برنامەهای پژوهشی و نشستهای تخصصی خود پرداختند.

رییس شورای عالی استانها:آمادەی واگذاری امور مطالعاتی بە مرکز مطالعات شهرداری تهران هستیم

 سپس مهندس «الویری» رییس شورای عالی استانها بر جایگاە ویژەی پژوهشی مرکز مطالعات و برنامەریزی شهر تهران تاکید کرد و گفت: تغییرات جدیدی کە در مرکز مطالعات شهر تهران پیش آمدە و نیز رویکردی علمی کە بر کل مدیریت شهری تهران حاکم شدە می‌تواند نویدبخش تحولاتی جدی در ساختار و عملکرد شهرداری تهران و به تبع آن همەی شهر تهران گردد.

وی با ذکر حدیثی از امام جعفر صادق "ع" کە ناظر ب لزوم وجود مطالعات و بصیرت لازم برای برنامەریزی و برگزیدن راهکارهای لازم در تمامی امور و بە ویژە در امور  عمومی و مدیریتی می‌باشد، گفت: در گزارشی کە ارایە شد، اجرای تمام و کمال و البتە کارشناسانە رهنمود امام معصوم "ع" می‌باشد و امیدواریم کە رویەی کاربست‌محوری کە مد نظر شهردار و شورای شهر تهران است بتواند شهرداری را بە سمت و سویی رهنمون سازد کە از این پس پژوهش‌های شهری و عملیات اجرایی بتوانند بە عنوان مکمل همدیگر و بە صورت لازم و ملزوم یکدیگر الگوی مناسبی را برای توسعەی شهری کشور ترسیم کنند و از انجام امور غیرضروری و نمایشی و بە ویژە دوبارەکاری، جلوگیری نماید چرا کە با توجە بە هزینەهای اجتماعی بالا از سویی و از سوی دیگر نیز محدودیت منابع درآمدی و مالی کشور و بە ویژە شهرداری تهران، این نقصان عملکردی، ممکن است سلب اعتماد عمومی را در پی داشتە باشد.

مهندس الویری در پایان از همکاری شورای عالی استانها از این مرکز استقبال نمود و گفت: اینجانب به عنوان رییس شورای عالی استانها، آمادگی این شورا را برای واگذاری امور پژوهشی و مطالعاتی شورای عالی استانها را بە این مرکز و با عنایت بە توان مدیریتی و کارشناسی و امکانات کارشناسی بیشتر اعلام می‌دارم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، بە ایجاد تحول و برنامه محور نمودن امورات مرکز مطالعات اشارە نمود و افزود: با توجه به اینکە دانش خودشناسی و شروع تغییر از خود به عنوان پایه تمام تحولات جمعی محسوب می‌شود این رخداد اساسی می‌تواند بە عنوان اولین و محکم‌ترین گام به سوی ایجاد تحول در  شهرداری و به تبع آن در شهر تهران بە شمار آید و امیدواریم که  کاربست‌محور نمودن این پژوهش‌ها باعث اجرایی شدن مطالبات فراروی مرکز گردد تا بە تبع آن همەی شهروندان تهران از مزیت‌های این تحولات بهره‌مند شوند.

 در ادامەی این نشست «مجید فراهانی»، نایب رئیس کمیسیون، نیز  باید بە نقش فرابخشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان حلقه اتصالی کارشناسی و برنامه‌ریزی مابین تمامی امورات مدیریت شهری و شورای شهر تهران و حتی فراتر از آن محل اتصال پژوهشهای بنیادی شهری گفت:  این مسالە باید به دغدغەی جدی همەی ارکان مرکز مطالعات تبدیل شود تا بتوان در سایەی این دغدغەمندی، برنامه‌ریزی‌های موثرتر و  کارآمدتری را برای ادارەی شهر تهران و کلیەی کلانشهرها تنظیم و اجرای آن را رصد نمود.

 وی از استقبال شورای اسلامی شهر تهران از این مهم  خبر داد و گفت: با توجه به تحولاتی کە اخیرا در مرکز مطالعات رخ دادە شورای شهر تهران نیز به پیشواز این موضوع رفته و با ادغام مرکز مطالعات شورای شهر با مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران حمایت خود را قولا و عملا از رویکرد جدید این مرکز و شهرداری تهران در این راستا اعلام نمودە است.

 این استاد دانشگاه بر استفادە از  دانش روز دنیا و تجارب ارزنده جهانی تاکید نمود و گفت: با توجە گامهایی کە اخیرا در مرکز مطالعات  برداشتە شده، انتظارات شورای اسلامی شهر تهران از این مرکز نیز  بالاتر رفته لذا امیدواریم که این مرکز در زمینه‌ی استفاده از دانش جهانی در حوزه مدیریت شهری و منطقه‌ای و منطبق ساختن آن با وضعیت برنامه و بودجه شهرداری تهران گام‌های اساسی‌تری بردارد و باعث گردد که شهرداری تهران به مرکزی علمی و کارآمدتر و روزآمدتر تبدیل گردد چرا کە با عنایت به الگوپذیری که سایر کلانشهرها و نیز سایر شهرهای کشور از تهران دارند قطعاً دامنه تاثیرات این تحولات صرفا بە تهران محدود نخواهد ماند بلکە برکات آن در اقصا نقاط کشور نیز محسوس خواهد گردید و بە همین دلیل باید گفت کە هر گام کارشناسانە و محکمی کە در این جایگاە علمی برداشتە می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء فرهنگ مدیریت شهری در کل کشور گردد.

 وی در پایان ثبت و ضبط تجارب مدیران و کارشناسان کنونی و قبلی شهرداری تهران را یکی از رویکردهای مهم و علمی دانست و افزود:  متاسفانە در سیستم مدیریتی ما معمول است که بر حفظ و توسعه منابع مالی و سرمایه تاکید می‌شود و پرداختن بە منابع انسانی سازمانها  کە مهمترین سرمایه‌های سازمانی جامعە هستند بیش از سایر منابع مغفول می‌ماند بە همین دلیل پیشنهاد اینجانب به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تدوین برنامە برای حفظ و صیانت از این سرمایەی ارزشمند و ثبت و ضبط تجارب ارزنده مدیران از طریق مصاحبه و سایر فرآیندهای انتقال تجربه و اصلاح روال معمول است که تاکنون الگووارەی مدیریت شهری و عامل کندسازی تحول و پیشرفت در آن بودەاند بە نحوی کە می‌توان گفت تغییر این الگوارەی ذهنی و مدیریتی، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر خواهد گردد.