انتشار:  شنبه 21 بهمن  ::  10:00

کارگردان فیلم "اتاق تاریک":به ایلامی ها و کُردها توهین نکرده ام

سرویس ایلام- روح اللە حجازی‌فر، کارگردان فیلم "اتاق تاریک" گفت: شائبەی توهین بە ایلامیان را در فیلم "اتاق تاریک" قبول را ندارم.

به گزارش کردپرس، در پی اعتراض بە دیالوگها و صحنەهایی از فیلم "اتاق تاریک"، بە ویژە توسط جامعەی ایلامیان مرکز کارگردان این فیلم هرگونه توهین به ایلامی ها و کُردها را تکذیب کرد.

در حالی که برخی منتقدان معتقدند شائبەی توهین بە ایلامیان در این فیلم وجود دارد روح اللە حجازی‌فر، کارگردان فیلم "اتاق تاریک" در گفتگو با سامان خلیلیان، کارگردان ایلامی و رییس تئاتر خیابانی کشور گفت: این شائبە را قبول ندارم  و خودم را ارادتمند ودوستدار همەی کُردها از جملە ایلامیان می‌دانم و از همەگان می خواهم، پیش از دیدن این فیلم، قضاوت نکنند.

مصطفی بیگی شاعر و فعالی ادبی ایلامی مقیم تهران، در این رابطە گفت: بنا بە درخواست جامعەی ایلامیان مرکز، آقای خلیلیان زحمت بررسی و هماهنگی اولیە را تقبل کردند و ایشان عنوان کردند: بە دعوت جناب حجازی‌فر، فردا جمعی از گروە جام متشکل از حقوقدانان و وکلای گروە و سایر تخصصها بە دیدن این فیلم دعوت شدەاند.

وی اعلام آمادگی نمودە کە چنانچە بە اقناع برسد، هر دیالوگ و صحنەای را کە لازم باشد بە احترام ایلامیان و همەی کوردها، تغییر خواهد داد.

بیگی در پایان از اعلام حساسیتهای معقول مردمی و نیز خویشتنداری مردم و رجوع آنان بە مراجع قانونی از جملە دادستانی محترم، استانداری محترم، ادارە کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و ... را بە جای حرکتهای هیجانی و تخریبی، نشانەی بلوغ فرهنگی و اجتماعی ایلامیان دانست و افزود: ما بە عنوان جامعەی ایلامیان مرکز، این موضوع را تا جایی کە کمترین شائبەها را هم در موارد مختلف برطرف کند، پیگیری خواهیم نمود و نتیجە را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: گروهی مرکب از ایلامیان اهل سینما، و تعدادی از وکلا و حقوقدانان، روانشناسان و جامعەشناسان و معتمدین و بانوان جامعەی ایلامیان تهران بعلاوە روحانیون معزز ایلامی مرکز، فیلم را بررسی خواهند نمود و موارد را با کارگردان و عوامل تهیەکنندە بررسی خواهند کرد و هر مورد اصلاحی را کە لازم باشد، بە ایشان منتقل خواهند کرد و انشاا... بتوانیم نتیجەی مثبتی بگیریم.

بیگی در پایان افزود: در همین راستا، از چهل نفر از اعضای جامعەی ایلامیان مرکز "جام" ، برای تماشای آخرین اکران جشنوارەای فیلم کە راس ساعت دە و نیم امشب در باغ موزە‌ـ‌کتاب تهران برگزار خواهد شد ، دعوت شدە کە نتیجەی رایزنی این جمع ، برای پیگیری اصلاح در سکانسها و دیالوگها بە کارگردان فیلم کە برای هرگونه همکاری  اعلام آمادگی کردەاند، اعلام گردد و در صورت نیاز بە اصلاح و عدم همکاری، موضوع توسط جامعەی ایلامیان مرکز و از طریق مراجع ذیصلاح از جملە وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستانی محترم تهران پیگیری گردد.

در جمع یاد شدە: روحانیون معزز، معتمدین، نمایندگان هیاتهای مذهبی ایلامی در تهران، مدیران، اعضای شوراها و شورایاریها، بانوان ، اهالی سینما و رسانە ، جامعەشناسان و روانشناسان و ... بە نحوی انتخاب شدەاند کە از همەی اقشار کسانی حضور داشتە باشند تا بر اساس خرد جمعی، تصمیمات خوبی اتخاذ شود.