سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  یک‌شنبه 10 فروردین 1399  ::  22:22   

پیام اصلی کرونا ویروس/ سیدعادل قاسمی

سرویس کردستان- سربازان مخفی و ارتش نامرئی خدای خدایان، قدرت مدعیان زمینی را به چالش کشیده است؛ زبان کفر نباشد به خیالم شاید صدای ضجەهای خرس ها، گرگ ها، گوزن ها، مارها و تمامی ستم دیدگان عالم به عرش خدا رسیده باشد که اینگونه چوب حراج به تمامی دارایی های بشری زده است.

درحقیقت حباب های بزرگ پیشرفت در میزبانی ناخواسته چالش ناگهانی کرونا به سرعت هرچه تمام تر یکی پس از دیگری ترکیدند و تمامی زرادخانەهای هستەای، بمب های اتمی و جنگندەهای بی سرنشین ضعیف خوار  به منظور کشورگشایی، توسعه استعمار و مصادره ایدئولوژی های نامفهوم بشری در جنگ با طبیعت بی مصرف مانده است.

جوامع به ظاهر الگویی که تقریبا هر شب در قالب باشگاەهای ورزشی، شوهای تلویزیونی و ادا و اطوارهایی از این دست،حسرت پیشرفت را به دل دنبال کنندگان خود بر جای می گذاشتند و زرق و برق پرستان را گرای مهاجرت می دادند این روزها به شدت مورد سوال هستند که چرا به سلامت زیرساختی جامعه خود بهایی درخور ندادەاند؛ حتما فضولی ها و توهم قدرت بیش از حد، فرصت خودنگری را از آنان گرفته بود.

جای سوال است که در این لحظەهای نفس گیر چه بر سر امپراطوری های بزرگ قلع و قمع جانداران همچون مک دونالد و دیگر رستوران های زنجیرەای و ویترین کشتارگاەها خواهد آمد؛ آیا تعامل مسئولانه در پیش خواهند گرفت یا مصرانه در راه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده  تغییر تاکتیک خواهند داد؟

بدون شک زمین متعلق به تمام زمینیان است و هرگونه  انحصار و ادعای دیگر در این زمینه مغلطەای بیش نیست، تاجایی که ما کنشگر منصف و عادلی باشیم واکنش های منصفانه دریافت می کنیم درغیر این صورت کائنات در پی دفاع از توازن و تعادل  برخواهد آمد و بدین شکل زیادەخواهان را تنبیه خواهد کرد.

پیام اصلی کرونا ویروس به تمامی جهانیان تعامل مسئولانه است، اگر تا به حال چنین نکردەایم در کارزار گذر از طوفان و در ساحل زندگی، جای خود دارد که تمامی منشورها، قانون ها، باورها و رفتارها را بازنگری و اصلاح کنیم.