شنبه 25 اردیبهشت 1400
اخبار ویژه :
اتکای کردهای سوریه به آمریکا ریسک بزرگی استشنبه 25 اردیبهشت 1400

سفیر سابق آمریکا در سوریه:اتکای کردهای سوریه به آمریکا ریسک بزرگی است

سرویس جهان- سفیر سابق آمریکا در سوریه، نسبت به پیامدهای شدید اتکای کردهای سوریه به آمریکا هشدار داد.