گفتمان اصلاحات در محاق
سرویس ایران- اولین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری 1400 با حاشیه های طوفانی شروع شد. علاوه برنقد شکلی بر این مناظرات، می توان گفت قطب بندی مناظره هم توسط کاندیداهای متعلق به جبهه اصلاحات عمق بی برنامگی آنان را نشان می داد و بیانگر آن بود که مربیان آنان بیشتر به بُعد عملیات روانی مناظرات تاکید نموده بودند.

کرد پرس-  اتاق عملیات روانی تیم اصلاحات که هشت سال کشور را در استیصال و درماندگی فرو برده بود اینک با فرار به جلو و با حملات تخریبی خارج ازعرف، قصد بازسازی شخصیت سیاسی خود را دارد و با طرح ادبیات دبستانی تلاش نمود که از زیر بار فلاکتی که برای کشور دراین هشت سال رقم زده است خود را رها نماید.

غافل از اینکه هیچ عملکرد ریز و درشت تیم اصلاحات و تدبیر از حافظه مردم پاک نمی شود. مردم نعره مستانه آنان در گرماگرم انتخابات 96 را فراموش نکرده اند، وقتی که خود را تمام قد مالک دولت تدبیر دانسته و اینک پس از هشت سال ناکارآمدی به تقسیم و سود و زیان آن پرداخته وپیروزی ها را ازان خود و شکست ها را به تدبیر متصل می نمایند.

اگرعقلانیتی دراصلاحات وجود داشت هرگزخود را اینقدر خار و ذلیل نکرده و تنزل نمی کردند که سرنوشت سیاسی خود را به یک خزانه دار بانکی و یک چهره تکراری درجه چندم اصلاحات گره بزنند و آنان را نماینده خود بدانند. شعور سیاسی حکم می کند اصلاحات  ترجیح می داد که در یک دوره اپوزسیونی، خود را بازسازی کرده تا حداقل حافظه جامعه مشکلاتی که از قبل دولتداری هشت ساله آنان  به وجودآمده است، با سکوت هشت ساله، به فراموشی بسپارد . حیات اپوزسیونی برای اصلاحات یک ضرورت است که تیم قدرت طلب وماجراجوی اصلاحات بدان تمکین نکرده و سودای تکرار دولت های تکراری را دارند غافل ازاینکه ورود تمام قد تیم سیاسی ـ امنیتی اصلاحات به صحنه رقابت های انتخاباتی با شیوه های عملیات روانی تکراری مساوی است با تاکید براتحاد تدبیر و اصلاحات بر تکرار دولت تکراری.