پافشاری ائتلاف جهانی بر متحد سازی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- فرماندە نیروهای پیشمرگ اتحادیە میهنی کردستان، از پافشاری ائتلاف جهانی برای عملی شدن متحد سازی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان خبر داد.

بە گزارش کردپرس، مصطفی چاوڕش  فرماندە نیروهای پیشمرگ اتحادیە میهنی کردستان، دربارەموضوع متحد سازی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و قرار گرفتن همه آنان تحت فرمان و چارچوب وزارت پیشمرگ اقلیم، طی گفتگو با رادیو صدای آمریکا، گفت کە هیچ گونە اعتراض و مخالفتی با این امر وجود ندارد و از مدتی پیش اقدامات برای آن آغاز شدە، اما این پروسە زمان بر است.

همچنین گفت کە تاکنون مقامات پیشمرگ و نیز روسای مشترک اتحادیە میهنی و مسئولین این حزب گفتگوها و دیدارهای بسیاری را با فرماندهان و ژنرال های کشورهای مختلف عضو ائتلاف جهانی، دربارە روند اصلاحات در وزرات پیشمرگ و متحد سازی این نیروها،  انجام دادە اند و امید می رود در آیندە نزدیک مراحل اجرایی این پروسە نیز انجام شود.

وی دربارە اعمال فشار ائتلاف برای متحد سازی نیروهای پیشمرگ، گفت کە اعمال فشاری وجود ندارد اما ائتلاف بر این موضوع پافشاری میکند و با ارائە راهنمایی و راهکارهای لازم تاکید می کنند کە باید این امر انجام شود و اعلام کردە اند کە ائتلاف همه ملزومات این امر را فراهم کردە و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای پیشمرگ را فراهم می سازند.

مصطفی چاورش خاطر نشان ساخت کە بە جز تهدید داعش و ترور، اگر نیروهای پیشمرگ متحد نباشند، دشمنان بر آنان پیروز می شوند و خلا میان این نیروها فرصتی را برای دشمنان فراهم می سازد.

لازم بە ذکر است کە با وجود تشکیل دولت و پارلمان اقلیم کردستان و وزارت پیشمرگ، اما هنوز فقط بخشی از نیروهای پیشمرگ اقلیم تحت عنوان نیروهای مشترک، در چارچوب و فرمان وزارت پیشمرگ هستند و بیشتر این نیروها بە عنوان نیروهای حزبی تحت فرمان احزاب اتحادیە میهنی و حزب دمکرات هستند و نیروهایی حزبی محسوب می شوند.

مصطفی چاورش در این مورد گفت کە این دو حزب با نیروهای پیشمرگ خود شناختە می شوند و اگر این نیروها را نداشتە باشند جایگاه کنونی خودرا از دست می دهند و از سویی دیگر نیروهای پیشمرگ نیروی مردم اقلیم هستندو اگر این نیروها نباشند اقلیم و دستاوردهای کنونی آن مورد تهدید قرار گرفتە و بە همین دلیل نیروهای پیشمرگ باید متحد و  یکپارچە بودە و رهبری سیاسی اقلیم نیز باید موضع سیاسی متحدی داشتە باشد و اگر این امر صورت بگیرد، همکاری های ائتلاف نیز افزایش یافتە و ممکن است فقط تانک و هواپیما را بە آنان ندهند و دیگر تسلیحات را در اختیار نیروهای متحد قرار می دهند.