منصب ریاست دانشگاه کرکوک بار دیگر بە کردها دادە شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک استاد کرد با فرمان دبیر هیئت دولت عراق بە عنوان رئیس دانشگاه کرکوک منصوب شد

بە گزارش کردپرس، سایت خبری و تحلیلی شارپرس گزارش داد کە حمید نعیم غازی دبیر هیئت دولت عراق، طی فرمانی دکتر صباح احمد ریاست دانشگاه کرکوک را از این منصب برکنار کردە است.

بر اساس خبر در این فرمان منصب ریاست دانشگاه کرکوک بە کردها دادەشدە و دکتر کامران شکور حسین سعید دلویی از اساتید کرد بە عنوان جانشین صباح احمد منصوب شدە است.

همچبین اشارە شدە کە انتصاب رئیس جدید دانشگاه کرکوک، در پی درخواست وزارت آموزش عالی عراق صورت گرفتە است.

پس از وقایع 16 اکتبر 2017 کە طی آن نیروها و احزاب کرد از کرکوک خارج شدە و دولت مرکزی کنترل کامل این استان را در دست گرفت، بسیاری از مقامات کرد کرکوک از مناصب این استان برکنار شدە و این موضوع انتقادات کردها را در پی داشتە است.