رسانه وابسته بە حزب دمکرات گزارش داد: درگیری میان پ.ک.ک و ساکنان روستایی در اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شبکە تلویزیونی کردستان 24 وابستە بە حزب دمکرات (پارتی) گزارش داد کە امروز در یکی از روستاهای منطقە راپرین اقلیم کردستان، درگیری میان ساکنین روستا و نیروهای پ.ک.ک، روی دادە است.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی کردستان 24 از رسانە های وابستە بە حزب دمکرات کردستان (پارتی) بە نقل از منابع محلی خبر گزارش داد کە امروز پنج شنبە 3 تیر / 24 ژوئن، در روستای شینە در منطقە پشدر از توابع راپرین، درگیری میان ساکنین روستا و نیروهای پ.ک.ک، روی دادە است.

بکر بایز فرماندار پشدر در این مورد طی گفتگو با کردستان 24 ضمن تائید این خبر، گفت کە نیروهای پ.ک.ک، در منطقە سعی داشتە اند بە صورت غیرقانونی مبالغی را تحت عنوان گمرک از روستاییان ساکن منطقە پشدر دریافت کنند، اما ساکنین روستا زیر بار پرداخت هیچ وجهی بە پ.ک.ک، نرفتە و در نتیجە درگیری میان دو طرف روی دادە است.

وی افزود در پی این درگیری نیروهای پ.ک.ک، اقدام بە تیراندازی کردە اند و یکی از غیرنظامیان ساکن روستای زلی منطقە پشدر  مجروح و بە بیمارستان قلعە دیزە منتقل شدە است.

در ماه های گذشتە نیز این روستا از سوی جنگندە های ترکیه بە بهانە حضور پ.ک.ک، هدف حملە هوایی قرار گرفت.