در آموزش و پروش کردستان چه می گذرد
سرویس کردستان_ اگر چه نقد مدیریت های درحال جابجایی چندان حسنی ندارد اما بیراه هم نیست که با نگاهی به عملکرد آنان نمره ای به مدیریت و میزان تعهد به مرام سازمانی شان داده شود.

کرد پرس_ مدیریت 7 ساله آموزش و پرورش استان کردستان از جمله مدیریت هایی است که نقدهای جدی بر عملکرد آن وارد است چرا که این اداره دارای بیشترین حجم نیرو و نیز بهمان اندازه مشکلات پیچیده است. 
 مدیریت این اداره عریض و طویل با ملاحظاتی ابتدا پرونده خود را به آموزشکده فنی و حرفه ای منتقل نموده سپس به مدیریت آموزش و پرورش استان منصوب گردید. 
آموزش و پرورش که سازمانی آموزشی و خدماتی است  و عموما می بایست از جنجال های سیاسی بدور باشد متاسفانه در کردستان همواره حیاط خلوت جریانی خاص  بوده است. 
 از جمله  نقدهای اساسی به مدیریت آموزش و پرورش  در این دوره هفت ساله این بوده که کاملا در اختیار باند افراطی اصلاح طلبان قرلر گرفته است. همچنین در به بکارگیری افرادی وابسته به طیف خاص در اداره کل آموزش و پرورش به منظور انتفاع مالی ، اعم  از پست های آموزشی ، ماموریت و اضافه کار اداری با هدف رضایت طیف خاص دریغ نورزیده است . 
همچنین در اعطای منازل سازمانی به افرادی از جمله برخی معاونین اداره کل که خود دارای منزل شخصی در داخل شهر سنندح می باشند با ملاحظات خاصی  فرو گذار نکرده است. 
این مدیر وابسته به جناح افراطی دولت در استان باید به این سوال فرهنگیان  پاسخگو باشد که واگذاری فروش منازل سازمانی درپایان دولت با چه توجیهی صورت گرفته و به چه کسانی واگذار گردیده است؟ 
 کانون ملی آموزش و پرورش که زمانی صدها دانش آموز در آن پرورش می یافتند اینک به چه روزی درآمده است؟ و وسایل آموزشی آن چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟  در حالی که مدیریت این کانون به ناحیه یک واگذار شده است و پست هایش را برای حیاط خلوت جایگاه سازمانی برخی اطرافیان نگه داشته اند. حکم پست مدیریت این کانون برای چه کسی صادر شده و هم اکنون درکدام جایگاه خدمت می کند؟ 
اردوگاه سلیمان خاطر که در غرب کشور بی نظیر است چگونه اداره می گردد؟ جایی که بخاطر شرایط حاد کرونایی می تواند بسیاری از همایش های رو باز را برگزار کند در انحصار چه کسانی است و چه استفاده ای از آن می شود؟ دوران تبلیغات انتخاباتی علاوه بر اینکه هیچگونه اقدام تشویق به مشارکت از مدیریت آموزش و پرورش صورت نگرفت بلکه استفاده از فضای باز این اردوگاه نیز به فعالان سیاسی حتی به ازای پرداخت هزینه به دستور مدیری خاص داده نشد. 
نقل و انتقالات فرهنگیان خدوم بر اساس استحقاق و امتیاز صورت نگرفته است بلکه توصیه های جناح سیاسی را بر مصالح سازمانی ترجیح داده اند. تحصیلات برخی معاونین اداره کل با جایگاه سازمانی آنان چه سنخیتی دارد مگر اینکه سفارشات خاص سیاسی آنان را به این جایگاه نصب نموده باشد. 
احراز برخی پست های سازمانی بدون ضابطه تابع شرایط سیاسی پیوستگی به جریان خاص سیاسی در استان می باشد. این البته مختصر مواردی بود که از درون دل های فرهنگیان فرهیخته و تلاشگر جوشیده است و انتظارمی رود واگویه ها و مستندات بیشتری از این اداره به سمع مدیران سیاسی بعنوان حامیان مدیریت سیاسی آموزش و پرورش استان برسد.