تداوم ریاست مشترکی لاهور شیخ جنگی در اتحادیە میهنی بدون اختیارات تا نشست بعدی شورای رهبری حزب
سرویس عراق و اقلیم کردستان – دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان (یکیتی) با حضور روسای مشترک، نشستی را برگزار کرد کە در آن تصمیم گرفتە شد لاهور شیخ جنگی در کنار بافل طالبانی بە عنوان رئیس مشترک باقی بماند، اما هیچ گونە اختیاراتی نداشتە باشد تا نشست بعدی شورای رهبری تصمیم نهایی را در این بارە اتخاذ کند.

بە گزارش کردپرس، دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان پنجشنبە شب 24 تیر ماە 1400 با حضور بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی، روسای مشترک حزب، تشکیل جلسە داد و تصمیم گرفتە شد لاهور شیخ جنگی در سمت حزبی خود بە عنوان رئیس مشترک باقی بماند، اما بدون اختیارات.
شارپرس در این بارە گزارش داد؛ در این نشست کە قباد طالبانی نیز حضور داشتە است، تواقف شد اوضاع داخلی اتحادیە، عادی شود و هیچ یک از طرفین در رسانە ها بە دیگری نتازد و در سکوت بە مشکلات پایان دادە شود.
 منبعی مطلع در این بارە اعلام کردە است کە لاهور شیخ جنگی بە عنوان رئیس مشترک اتحادیە میهنی باقی خواهد ماند تا زمانی کە اساسنامە داخلی حزب را تغییر دهند یا پلنیوم برگزار شود، هر گاە یکی از این دو پیشنهاد اجرایی شد، آن گاە لاهور شیخ جنگی از منصب ریاست مشترک حزب کنار گذاشتە می شود و بافل طالبانی بە عنوان دبیر کل اتحادیە انتخاب می شود و یک یا دو معاون نیز برای وی تعیین می شود.
بر اساس این خبر، لاهور شیخ جنگی پس از این توافق، تصمیم بە عدم صدور پیام گرفت، پیامی کە اعلام کردە بود پنجشنبەشب منتشر خواهد کرد.
همزمان قرار است پس از عید قربان، شورای رهبری حزب، نشستی را برگزار و تصمیم نهایی را از طریق اصلاح اساسنامە داخلی و یا برگزاری پلنیوم حزب، اتخاذ کند.