ازدحام گردشگران کُرد در گذرگاه مرزی میان اقلیم کردستان و ترکیه
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی مدیریت گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل میان اقلیم کردستان و ترکیه، از ایجاد ازدحام گردشگران کُرد در این گذرگاه مرزی برای سفر بە ترکیه، خبر داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری ملت، سخنگوی رسمی مدیریت گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل میان اقلیم کردستان و ترکیه، در اطلاعیە ای اعلام کرد کە بە دلیل ورود شمار بسیار زیادی از گردشگران اقلیم بە این گذرگاه مرزی، ازدحام و ترافیک و صف های طولانی در این گذرگاه ایجاد شدە است.

در این اطلاعیە آمدە کە امور گمرکی شهروندان در این گذرگاه بە روال عادی انجام می شود، اما بە دلیل اعلام تعطیلات یک هفتە ای بە مناسبت عید قربان در اقلیم کردستان، شمار بسیار زیادی از گردشگران وارد گذرگاه شدە و توانایی این گذرگاه در سمت اقلیم و سمت ترکیه برای انجام امور اداری و قانونی گردشگران محدود بودە و صف های طولانی گردشگران به وجود آمدە است.

همچنین اشارە شدە کە طرف اقلیم و طرف ترکیه هماهنگی هایی را برای تسریع در تردد گرشگران اقلیم از گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل انجام دادە اند.