لاهور شیخ جنگی فقط اختیارات اقتصادی را بە بافل طالبانی واگذار کردە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از رسانە های نزدیک بە لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان، ادعا کرد کە وی فقط اختیارات اقتصادی خود را بە بافل طالبانی دیگر رئیس مشترک حزب واگذار کردە است.

بە گزارش کردپرس، در حالی کە دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان امروز شنبە در اطلاعیه ای اعلام کرد که در نشست روز پنج شنبه 24 تیر / 15 جولای، دفتر سیاسی که برای حل اختلاف میان لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی روسای مشترک حزب برگزار شد، با رای همه اعضای این نهاد تصمیم به لغو کلیه اختیارات لاهور شیخ جنگی، گرفته شده و  بر اساس تصمیم مذکور، لاهور شیخ جنگی کلیه اختیارات خود به عنوان رئیس مشترک حزب را، تا زمان اصلاح اساسنامه داخلی اتحادیه میهنی، به بافل طالبانی واگذار کرده و این تصمیم نیز اجرایی شدە است، سایت خبری ژیان نزدیک بە لاهور شیخ جنگی در خبری، ادعا کرد کە وی فقط اختیارات اقتصادی خودرا بە طالبانی واگذار کردە است.

سایت خبری ژیان بە نقل از منبعی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی کە نخواستە نامش فاش شود، مدعی شدە کە در نشست دفتر سیاسی و هر دو رئیس مشترک اتحادیە میهنی، لاهور شیخ جنگی فقط اختیارات اقتصادی خود را واگذار کردە و بە جز آن تمامی اختیارات خود را بە عنوان رئیس مشترک، از جملە در فعالیت ها و امور حزبی و ادارە اتحادیە میهنی، حفظ کردە است.

این منبع اشاره کردە کە پیشتر تمامی امور مالی و اقتصادی حزب می بایست با امضای هر دو رئیس مشترک، صورت می گرفت؛ اما اکنون فقط با امضای بافل طالبانی انجام می شود و در اختیار وی است.

در خبری کە سایت ژیان منتشر کردە، آمدە کە لاهور شیخ جنگی در نشست دفتر سیاسی بە اتهام تعیین جاسوس از سوی وی در منزل طالبانی ها، واکنش نشان دادە و درخواست کردە فردی کە گفتە شدە جاسوسی وی است را بە نشست دفتر سیاسی بیاورند و وی در حضور اعضا بە جاسوسی خود اعتراف کند، اما طرف مقابل بە وی گفتە: " این فرد حقیقت را بە ما نگفتە است" و همه خبرهای مربوط بە شناسایی این جاسوس از رسانە های حزب حذف شدە است.

همچنین اعلام شدە کە لاهور شیخ جنگی در همین نشست درخواست کردە کە دفتر سیاسی حزب کمیتە ای را تشکیل دادە و دربارە ادعای مسموم کردن بافل طالبانی تحقیق کند، زیرا همه این اتهامات کذب بودە و همگی عاری از حقیقت است.

این منبع اشارە کردە هر تغییری در حزب برای تصویب و اجرا نیاز بە رای 101 از 124 عضو شورای رهبری دارد و تغییر در نهادهای اطلاعات و امنیتی نیز باید از این طریق نهایی  شود.

شایان ذکر است کە تاکنون هیچ یک از رهبران و رسانە های اتحادیە میهنی چهار ادعای فوق شامل واگذاری صرفا اختیارات مالی از سوی لاهور شیخ جنگی بە بافل طالبانی در سمت ریاست مشترک و باقی ماندن دیگر اختیارات نزد خود، تکذیب جاسوسی از خانوادە جلال طالبانی، تکذیب مسموم کردن بافل طالبانی و این کە هر تغییری در حزب برای تصویب و اجرا نیاز بە رای 101 از 124 عضو شورای رهبری دارد و تغییر در نهادهای اطلاعات و امنیتی نیز باید از این طریق نهایی  شود را تکذیب نکردە و بە آن واکنش نشان ندادە اند.