یک نقد این همه واکنش؟
سرویس کردستان- در پی سلسله گزارشات خبری این رسانه در حوزه مسائل داخلی استان کردستان؛ افرادی دلسوز از درون کارخانه لاستیک بارز کردستان بعنوان تنها واحد تولیدی برجسته در استان مطالبی مبنی بر برخی بزه های مدیریتی در اختیار این رسانه قرار دادند و کرد پرس نقدی نرم را بر روی خروجی خود قرار داد که با واکنش های زیادی از سوی برخی افراد وابسته به برخی جریانات سیاسی مواجه گردید.

کرد پرس- علی رغم اینکه مدیریت گروه صنعتی بارز طی تماس تلفنی آمادگی خود را نسبت به پاسخگویی به  انتقاد مذکور در قالب یک مصاحبه اعلام نمود و این رسانه نیز بحسب قانون مطبوعات حق درج جوابیه منتقد را رعایت نموده و منتظر پاسخ این مجموعه است ولیکن برخی نوشتارهای پراکنده سبب شد تا این روشنگری را در خصوص این واحد تولیدی ارائه نماییم.

ابتدا باید به عرض مخاطبین محترم برساند که هدف اصلی ورود این رسانه به موضوع لاستیک بارز کردستان خواست و مطالبه کارکنان خدوم این کارخانه بوده است. منهای یک مورد که توضیح داده خواهد شد همگی موارد براساس گزارشات منابع داخلی کارخانه می باشد.   

 ورود  این رسانه تنها و تنها بصرف ناکارآمدی مدیریتی و کمک به رفع موانع توسعه و کمک به پیشرفت آن و رهایی این تنها واحد تولیدی استان از دست سیاسیون اقتصادی بوده است که مع الاسف با خلط مبحث شاهد مواضعی نامهربانانه نسبت  به این رسانه بودیم.

گزارش این رسانه دقیقا در راستای تقویت بنیه مدیریتی و نیز رونق و توسعه این واحد تولیدی بوده است. یک ایراد کوچک بر این گزارش بوده که اشاره ای به بنیان گذار این واحد تولیدی نشده بود، که آنهم تحریریه با علم به اطلاع همگان از روند تاسیس این کارخانه اشاره ای نکرده است و تنها به وضعیت فعلی آن پرداخته شده است.  البته بعدا در یک مصاحبه جداگانه با مهندس زرین گل موضوع را بررسی کرد.( https://kurdpress.com/fa/13954/)

  بعضا با استفاده از این خلاء گزارشی؛ با هدف فرار از ناکارآمدی مدیریتی انتقادات خود را نثار این رسانه نمودند. در حالی که همانگونه که مهندس زرین گل بنیانگذار این واحد تولیدی اعلام داشته است، نماینده و لیدر فکری همین آقایان سیاسی استان اولین مخالف احداث این واحد تولیدی در استان بوده است که می بایست نمایندگان آنان در استان که هم اینک حیات سیاسی و اقتصادی خود را به این واحد تولیدی گره زده اند به این نکته اساسی جواب بدهند.

همین آقایان تنها واحد تولیدی استان را به باشگاه سیاسی خود تبدیل کرده بودند و آن را  به ستاد انتخاباتی کاندیدای مردود شده خود مبدل ساخته بودند. شاید این فرار به جلوهای برخی ها بخاطر ترس از حسابرسی های بعدی باشد که از هزینه مخارج ستاد انتخاباتی کاندیدای جریان خاص که از اعتبارات این کارخانه هزینه شده پرسیده خواهد شد.

گزارش این رسانه دقیقا اشاره صریح در دفاع از به بکارگیری نیروهای بومی استان در این واحد تولیدی داشته است و بخشی از انگیزه یکی از گزارشات انتقاد از اخراج یک نیروی متخصص کردستانی از این واحد تولیدی استان بوده است  همان هدفی که به گفته مهندس زرین گل در هیات مدیره این شرکت سرمایه گذاری هم مورد توجه بوده و بر اساس آن  «می بایست تمامی اعضای هیات مدیره شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و حتی کارگران آن از جوانان و متخصصین  بومی باشند.»

 سوالی که از "سیاستمدارانِ اقتصاد دوست" استان داریم این است که چرا در دولتی که کاملا مبسوط الید بودید دفاعی از بومی سازی مدیران  این کارخانه نداشتید؟ چرا یکبار هم که شده انتقادی به ایدئولوگ فکریتان در دولت اشرافی راجع به نگاه تبعیض آمیز ایشان و دولتش نسبت به این تنها واحد تولیدی استان نداشتید ؟

 حال که می بایست با قدرت وداع کنید لاستیک درح ال اغمای بارز را به محل گعده های سیاسی خود تبدیل کرده ویکی پس از دیگری پای سیاسیون متواری را به آنجا باز کرده که چند صباحی از این بقایای این کارخانه درحال احتزار ارتزاق کنند.

این رسانه تنها جرمش افشای نارکارمدی  گسترده در این واحد تولیدی بوده که مستقیما توسط باند انحرافی و افراطی سیاسی استان هدایت می شود.

این رسانه می گوید کسی که هشت سال تمام نبض اقتصاد استان دراختیارش بود چه کاری برای استان انجام داده که حال فیلش هوای هندوستان بارز کرده است؟ این رسانه معتقد است اگر بخواهید به توسعه واقعی دست یابید اقتصاد استان را از چنگال دیو سیاستمداران افراطی خارج کنید.

این رسانه معتقد است باید شلاق سیاست را از گرده اقتصاد نحیف کردستان بردارید و اقتصاد را به اهلش بسپارید. این رسانه می گوید پای دوره گردهای سیاسی را از این تنها واحد تولیدی قطع کنید. این رسانه معتقد است این واحد تولیدی طبق مصوبه اولیه هیات مدیره آن می بایست به کارگران و متخصصین بومی توجه کند. آیا کسی به ترکیب هیات مدیره و مدیران قسمت های آن توجه داشته است؟ اگر گفته می شود مدیر بومی منظور مدیران متخصص که مولد و کارآمد باشند نه فردی که بعنوان جاده صاف کن متواریان سیاسی به این واحد تولیدی استقرار یافته باشد.

این رسانه از هرگونه سرمایه گذاری بیرونی در مناطق کردستانی و همچنین بسط وتوسعه مدیران کردستانی به بیرون از مناطق کردستانی دفاع و در حد وسع خود از آنها پشتیبانی می نماید. حال سوالی که می ماند این است که این همه واکنش های ناگهانی به این نقد منصفانه چه چیزی را هدف گرفته است.