نیروهای آمریکایی اگر از عراق هم خارج شوند، در اقلیم کردستان باقی می مانند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مشاور نظامی رئیس اقلیم کردستان پیش بینی کرد کە اگر نیروهای آمریکایی از عراق هم خارج شوند با توجە بە شرایط امنیتی منطقە در اقلیم کردستان باقی می مانند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی کردستان تی وی، بابکر زیباری مشاور نظامی رئیس اقلیم کردستان دربارە موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق کە در آخرین دور از گفتگوهای استراتژیک میان عراق و آمریکا، مطرح شدە است، گفت زمانی کە آمریکا در سال 2011 از عراق خارج شد، این اقدام زیان های بسیاری را بە دنبال داشتە و وضعیت امنیتی این کشور کاملا برهم خورد.

وی افزود کە نیروهای آمریکایی  در آن زمان قرار بود تا سال 2020 و تا زمانی کە نیروهای عراقی بە تنهایی قادر بە ادارە این کشور باشند، در عراق باقی بمانند، اما خروج پیش از موعد آنان در 2011 تبعات منفی بسیاری را بە دنبال داشت، زیرا نیروهای عراقی قادر بە تامین امنیت و ادارە کشور نبودند.

رئیس پیشین ستاد ارتش عراق، با اشارە بە اینکە خروج آمریکا از عراق بعید است، پیش بینی کرد کە اگر نظامیان آمریکا از عراق هم خارج شوند، در اقلیم کردستان باقی می مانند، زیرا خود وی شخصا از مقامات آمریکایی شنیدە کە اقلیم دارای اهمیتی ویژە در خاورمیانە است و موقعیت جغرافیایی اقلیم کە در میان چند کشور قرار گرفتە، برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

همچنین گفت کە حملاتی کە بە نیروهای ائتلاف در عراق صورت می گیرد از سوی برخی شبه نظامیان عراقی بودە کە از دو،ت مرکزی این کسور کمک و همکاری دریافت می کنند، اما با این حال دولت عراق نفوذ و کنترلی بر آن ها ندارد و این خود نشان می دهد کە  دولت عراق هنوز بە آمریکا، نیاز دارد.

مشاور نظامی نچیروان بارزانی خاطر نشان ساخت کە آمریکا هنوز واکنش لازم را بە این حملات نشان ندادە و دولت جدید این کشور با دولت پیشین متفاوت بودە و تا حدودی ضعیف تر عمل می کند.

این در حالی است کە وزارت خارجە دولت عراق در اطلاعیە ای دربارە نشست شب گذشتە میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق  اعلام کرد کە دو طرف توافق کردە اند کە تا پایان دسامبر 2021 نیروهای رسمی آمریکایی از عراق خورج شدە و فقط مشاورین نظامی این کشور در عراق باقی ماندە و فعالیت های آنان بە مشاورە و آموزش نیروهای عراقی و پیشمرگ محدود شود.