نیروهای پیشمرگ بە زودی بە همراه ارتش عراق در مناطق مورد مناقشە مستقر می شوند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان اعلام کرد کە هماهنگی بسیار خوبی میان پیشمرگ ها و ارتش عراق وجود دارد و نیروهای دو طرف بە زودی در مناطق مورد مناقشە کە دارای خلا امنیتی است، مستقر می شوند.

به گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، شورش اسماعیل در دیدار با روزنامە نیمە رسمی الصباح عراق، اعلام کرد کە هماهنگی و همکاری بسیار خوبی میان وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان و ارتش عراق و فرماندهی عملیات مشترک این کشور وجود دارد و بە زودی نیروهای مشترک ارتش و پیشمرگ در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد، مستقر می شوند.

وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان افزود کە در حال حاضر 4 مرکز هماهنگی مشترک میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ در مناطق خانقین، کرکوک، مخمور و منطقە کسک در استان نینوا، تشکیل و فعال شدە و دو طرف سعی دارند کە خلاء های امنیتی موجود را از طریق انجام دادن عملیات های مشترک علیە داعش، رفع کنند.

وی دربارە کرکوک گفت کە هنوز هیچ نیروی مشترکی میان ارتش عراق و وزارت پیشمرگ برای استقرار در کرکوک و مناطق مورد مناقشە تشکیل نشدە، اما همکاری و هماهنگی گستردە میان دو طرف وجود دارد و بە زودی نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در این مناطق مستقر شدە و امنیت و ثبات را برای ساکنان آن ها تامین می کنند.

شورش اسماعیل دربارە حضور نیروهای پ.ک.ک، در اقلیم کردستان نیز گفت کە این نیروهای پیش از تشکیل دولت اقلیم در این مناطق حضورداشتە اند و بە دلیل جنگ میان نظامیان ترکیه و پ.ک.ک، شمار بسیار زیادی از روستاهای اقلیم ویران و تخلیە شدە و از دو طرف خواست بە حاکمیت عراق و اقلیم احترام گذاشتە و جنگ و ویرانی را از اقلیم دور سازند و برای توقف جنگ و خونریزی گفتگوهای صلح را از سر بگیرند.