مشارکت امارات متحدە عربی در پروژه های تولید برق خورشیدی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سرکنسول امارات متحدە عربی در دیدار با سرکنسول امارات متحدە عربی در اربیل، اعلام کرد کە شرکت های این کشور، در صدد مشارکت در پروژە های تولید برق خورشیدی در اقلیم کردستان هستند.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، در دیداری کە میان کمال محمد وزیر براق دولت اقلیم کردستان و احمد ابراهیم الظاهری سرکنسول امارات متحدە عربی انجام شد، الظاهری اعلام کرد کە شرکت های کشورش درصدد شرکت در پروژە های تولی برق خورشیدی در اقلیم کردستان هستند.

وی اشارە کرد کە سطح توزیع برق در اقلیم تفاوت بسیاری با دیگر مناطق عراق دارد و تلاش های دولت اقلیم در زمینە ایجاد زیرساخت های تولید و توزیع برق را مهم و تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت کە شرکت های اماراتی از طریق تولید برق خورشیدی 75 مگاوات برق را در سە استان اربیل و سلیمانیە و دهوک، تولید می کنند.

از سوی دیگر وزارت برق دولت اقلیم ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با شرکت های اماراتی در زمینە تولید برق خورشیدی طی اطلاعیە ای اعلام کردە سە نیروگاه تولید برق خورشیدی در استان های اربیل، سلیمانیە و دهوک با ظرفیت تولید 25 مگاوات برق ساختە می شود.

همچنین اعلام شدە کە تولید برق از انرژی های تجدید پذیر و کم هزینە جزو اولویت های وزارت برق بودە و تلاش می شود بیشترین تعداد نیروگاه های هایدروپاور در اقلیم احداث شود.