تداوم حملات ترکیه بە مناطق مسکونی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- ارتس ترکیه بار دیگر روستاها و مناطق مسکونی اقلیم کردستان در استان دهوک را هدف حملات هوایی و توپخانە ای قرار داد.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی روداو در خبری گزارش داد کە امروز جمعە 8 مرداد /30 جولای، روستاهای شرانش،بهیری و ستە فلاتی را در منتقە درکار از توابع استان دهوک بە شدت بمباران کردە است.

همچنین جمال رئوف دهدار شرانش بە روداو گفت کە از ساعت 1 بامداد تا 11 پیش از ظهر امروز چندین بار روستاهای بهیر، شکفتی و ستە فلاتی توسط بالگردهای جنگی ترکیه بە شدت بمباران شدە است.

همچنین گفت کە روستاییان شرانش کە بەرای آبیاری زمین ها و باغات خود از روستا خارج شدە اند مورد تیراندازی نظامیان ترکیه قرار گرفتە وبە ناچار زمین های خود را ترک کردە اند.

بخشدار منطقە درکار نیز اعلام کردە کە بە جز بمباران ها حدود 15 گلولە توپ نیز توسط ارتش ترکیه، بە اطراف روستاهای مذکور شلیک شدە است.