«گـوک تـپـه» دروازه تــوسـعـه و آبـادانی مکریان/خشایار صنعتی
سرویس آذربایجان غربی- خشایار صنعتی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مهاباد می نویسد: تعریف تقسیماتی و ایـجـاد بــخـش جـدیـدی بـا مرکـزیــت«گـوک تـپـه» در مهاباد، علاوه بر ایجاد رضایت مندی در میان شهروندان و آحاد جامعه، زمینه ساز گامهایی اساسی برای محرومیت زدایی، صرفه جویی اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای بخش خصوصی و دولتی در راستای توسعه پایدار جنوب استان خواهد بود.

چــهارشــنــبــه ۶ مــرداد مــاه بــه مــنــاســبــت روز مــلــی مــهارت مــراســمــی در مــرکــز آمــوزش فــنــی حــرفــه ای بــانــوان گــوک تــپــه بــرگــزار گــردیــد و دســتــاوردهای مــهارت آمــوزان در عــرصــه های مــخــتــلــف بــه نــمــایــش گــذاشــتــه شــد، درحــاشــیــه ایــن مــراســم طــی صــحــبــت بــا بــانــوان و مــســئولــیــن حــاضــر در مــرکــز بــحــثــهایــی در خــصــوص تــنــگــنــاهای مــوجــود و مــوانــع پــیــش روی تــوســعــه مــنــطــقــه رد و بــدل گــردیــد کــه بــا تــوجــه بــه اهمــیــت و جــایــگــاه  ایــن شــهر در  مــســیــر پــیــشــرفــت جــنــوب اســتــان و شــهرســتــان مــهابــاد طــرح آن بــرای افــکــار عــمــومــی خــالــی از لــطــف نــبوده و چه بسا نکته قابل تأملی برای برنامه ریزان و متولیان امر در مسیر توسعه و شکوفایی منطقه باشد.

گوک تپه واقع در دهستان  مکریان شرقی  بخش مرکزی شهرستان مهاباد در ۲۵ تــیــرمــاه ۱۳۹۶ بــا مــصــوبــه هیــئت وزیــران تــبــدیــل بــه شــهر شــد، رویدادی کــه شــایــد بــا تــأخــیــر امــا بــســیــار ضــرور و شاید مسئله ای ناگزیربــود وفــراوانــی جــمــعــیــت و گــســتــردگــی روســتــاهای بــخــش مــرکــزی ،مــجــاورت بــا شــریــانــهای مــهم ارتــبــاطــی شــرق و غــرب کشور،شــهرک صــنــعــتــی، پــتــروشــیــمی و ایــســتــگــاه راه آهن مــهابــاد لــزوم ایــجــاد نــقــطــه شــهری جــدیــد و تــســریــع در خــدمــات رســانــی مــنــســجــم بــه ایــن مــنــطــقــه را بــیــش از پــیــش نــمــایــان ساخته بود.

امــروز پــس از ســپــری شــدن ۴ ســال از ایــن رویــداد مــیــمــون بــه عــوض راه انــدازی و افــتــتــاح شــعــب ادارات و نــهادهای خــدمــات رســان مــتــأســفــانــه بــانــوان مــهارت دیــده ایــن دیــار دغــدغــه تــعــطــیــلــی ایــن مــرکــز تــازه تــأســیــس را به دلیل عدم حمایت بایسته دستگاهها و متولیان دارنــد، مــرکــزی نــوپــا  کــه بــا همــت و پــیــگــیــریــهای مــســئول تــلــاشــگــر آن، شــهرداری و شــورای شــهر گــوک تــپــه و پــشــتــیــبــانــی مــســئولــیــن شــهرســتــان امــیــدوار بــه بــســط فــعــالــیــتــها و ایــجــاد حــوزه آمــوزشــی بــرای آقــایــان است و بــا مــهیــا بــودن بــســتــرهای رشــد از جــمــلــه نــیــروی انــســانــی عــلــاقــمــنــد، نــزدیــکی بــه مــســیــرهای ارتــبــاطــی ارزشــمــنــد و ایــده های جــذاب کـســب و کــار بــه دلــیــل برخورداری از ظــرفــیــتــهایی که در بالا اشاره شد و همــچــنــیــن منابع ارزشمند بــاغــی و کــشــاورزی فــعــال در مــنــطــقــه افــقــهای روشــنــی را در ایجاد و گسترش کسب و کارهای بومی و درآمدزا پــیــش رو دارد، امــا لــازمــه تــحــقــق ایــن آرزوهای مــمــکــن بــی شــک ارتــقــای وضــعــیــت اداری و مــحــوریــت یــافــتــن گــوک تــپــه بــه عــنــوان قــطــب خــدمــات رســانــی بــه بــخــش قــابــل تــوجــهی از روســتــاهای پیرامون خود است.

در ایــن راســتــا تعریف تقسیماتی و ایــجــاد بــخــش جــدیــدی در ایــن نــاحــیــه بــا مــرکــزیــت گــوک تــپــه و بــرخــورداری از یــک ســایــت اداری کــامــل عــلــاوه بــر صــرفــه جــویــی در زمان و هزیــنــه مــراجــعــات ســاکـنــیــن بــه شــهر مــهابــاد،حــجم عــظــیــمــی از بــار تــرافــیــکــی نــاشــی از ایــن ترددها به شهرهای مهاباد، بوکان و میاندوآب را نــیــز فــرو خــواهد کــاســت.

با فراهم بودن زمینه توسعه و ارائه خدمات شهری به جمعیت قریب به  ٧ هزار نفری رو به رشد آن قطعاً از مهاجرت ساکنین و نیروی کار این شهر به حاشیه شهرهای بزرگتر جلوگیری به عمل خواهد آمد، لکن در شــرایــط کــنــونــی و عـلـیـرغـم ایـجـاد ایـن شــهر جـدیــد مـتـاسـفــانـه بــیــش از ۹۰ درصــد امورات و پیگیریهای اداری جـمـعــیـت عـظـیـم بـخـش مـرکـزی و حتی بخشی از خدمات مراجعین دهستان مکریان شمالی میاندوآب در شــهر مــهابــاد ارائه مــی گــردد، کــه بــا وجــود این نــقــطــه شــهری در مــســیــرترددها، مــراجـعــات مــکـرر و صـرف هزیــنــه و زمــان وافــر هیــچ تــوجـیـه مــعــقـولـی نــدارد و بــی گــمــان وجــود ادارات و مــدیــریــت امــور در گــوک تــپــه مــی تــوانــد صرف نظر از استخدام و بکارگیری بخش قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده منطقه نــقــطــه عــطــفــی در مــســیــر تــوســعــه و همــچــنــیــن تــکــریــم و تــســریــع خــدمــات رســانــی اهالــی  بــاشــد،

ضمن تخصیص ردیف اعتباری و بودجه مناسب زمینه شمولیت و خدمات رسانی بخش قابل توجهی از روستاهای حدفاصل مهاباد - میاندوآب در بخشهای مختلف بهداشت و درمان، بیمه، کشاورزی، ورزشی، انتظامی،ثبت احوال و ... را دارا بوده، با ارائه خدمات ایمنی مدیریت بحرانهای احتمالی و حوادث غیر مترقبه تسریع خواهد یافت و در ادامه با برخورداری از فضای مناسب جهت ایجاد فرودگاه و توسعه شبکه حمل و نقل برای شبکه شهری مهاباد-میاندوآب و بوکان، نقش و جایگاه واقعی خود را در رشد و شکوفایی تمام منطقه ایفا خواهد کرد.

 بــا ایــن اوصــاف و در شــرایــطــی کــه دولــت و هیــئت مــحــتــرم وزیــران بــا حــســن نــظــر مــســیــر تــوســعــه و پــیــشــرفــت جــنــوب اســتــان را بــا تــصــویــب تــبــدیــل بــخـشــهای بـاروق و چــهاربــرج بــه شــهرســتــان و ایـجــاد فــرمانداری در آن نــقاط فــراهم نـمـوده اسـت، ضـروری مــی نـمـایــد کـه مــطـالــبـه ایــجــاد بــخــش جــدیــد در مـهاباد بر اسـاس قـانـون تــقـســیـمات کـشــوری و با استفاده از ظرفیتهای این قانون از مـســیر  حـقـوقــی پـیـگـیـری و قـطـعــیـت یـابــد. چـرا کــه بـیـشــینه پـارامـتـرها و شــرایـط ایــجـابـی بـرای تــوجــه و تـحــقــق ایـن مــهم در مـنـطــقـه مـهیـا بوده و آثار و بازخوردهای آن می تواند علاوه بر ایجاد رضایت مندی در میان شهروندان و آحاد جامعه، زمینه ساز گامهایی اساسی برای محرومیت زدایی،صرفه جویی اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای بخش خصوصی و دولتی  در راستای توسعه پایدار جنوب استان باشد.