مسرور بارزانی خواستار پرداخت غرامت بە خانوادە قربانیان نسل کشی کُردها توسط بغداد شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان، ضمن اشارە بە این کە عملیات انفال علیە کُردها از سوی دادگاە عراق بە عنوان نسل کشی شناختە شدە، از دولت مرکزی بە دلیل عدم پرداخت غرامت بە خانوادە و وابستگان قربانیان، انتقاد کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از کردستان 24، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان امروز شنبە 9 مرداد / 31 جولای، در بیانیە ای به مناسبت سی و هشتمین سالگرد انفال بارزانی ها توسط رژیم بعث صدامی، تاکید کرد کە دولت مرکزی عراق باید بە بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان این نسل کشی، غرامت پرداخت کند.

بارزانی در این پیام اشارە کردە  کە دادگاە عالی عراق این جنایت را بە عنوان نسل کشی و جنایت جنگی شناختە است، اما تاکنون دولت مرکزی عراق  حاضر بە پرداخت خسارت و غرامت بە قربانیان و آسیب دیدگان همە جنایت های علیە کردها، نشدە است.