انفجار تروریستی خطوط انتقال برق در استان دیالی عراق را از کار انداخت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت برق عراق اعلام کرد کە خطوط انتقال برق در مناطق میان کلار و خانقین هدف انفجار تروریستی قرار گرفتە و از کار افتادە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، وزارت براق عراق در اطلاعیە ای اعلام کرد کە انفجار تروریستی آسیب های شدیدی به خطوط انتقال برق در مناطق کلار و خانقین از توابع استان دیالی کە جزو مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد محسوب می شود، وارد ساختە است.

بر اساس اطلاعیە مذکور این انفجارها موجب زیان شدید بە این خصوط و از کار افتادن آن ها و قطع جریان انتقال برق در مناطق خانقین و کلار و اطراف آن ها شدە است.

این انفجارها از طریق بمب های کار گذاشتە شدە در مسیر خطوط برق روی دادە است.

پیشتر نیز چندین بار خطوط و تاسیسات انتقال برق در مناطق مختلف عراق، هدف انفجارهای تروریستی قرار گرفتە و برق بسیاری از مناطق این کشور قطع شدە است و با وجود اینکە بە فرمان نخست وزیر عراق شمار نیروهای حفاظت از این خطوط افزایش یافتە، اما این انفجارها هنوز ادامە دارد.