مسرور بارزانی ابلاغیە اعطای اختیارات اداری مستقل بە دو منطقە اقلیم کردستان را امضا کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان ابلاغیە اعطای اختیارات اداری بە دو منطقە زاخو و سوران در دهوک و اربیل و تبدیل این مناطق بە واحدهای اداری مستقل را امضا کرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از زمن پرس، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان ابلاغیە مصوبە اخیر هیئت دولت اقلیم دربارە اعطای اختیارات اداری بیشتر بە منطقە زاخو در استان دهوک و سوران در استان اربیل را امضا کرد.

بر اساس این مصوبە کە در هیئت دولت اقلیم کردستان بە تصویب رسیدە،  این مناطق تبدیل بە واحدهای اداری مستقل می شوند و مسرور بارزانی با امضای این ابلاغیە وزارت خانە های مربوطە را موظف بە انجام دادن اقدامات لازم برای اجرای آن کرد.

در این ابلاغیە آمدە کە این مصوبە با استناد بە احکام مادە 8  قانون شمارە 3 مصوب سال 1992  هیئت دولت اقلیم و با هدف اجرای تمرکز زدایی در نظام اداری و اقتصادی حاکمیت اقلیم و تسهیل انجام امور اداری و خدمات رسانی بە شهروندان تصویب شدە است.

بر اساس این مصوبە واحد اداری مستقل زاخو شامل مناطق زاخو و باتیفا در استان دهوک شدە و واحد اداری سوران نیز شامل چومان، رواندز و میرگە سور است.

اجرای تمرکز زدایی از برنامە های دولت کنونی اقلیم کردستان بودە و احزاب اتحادیە میهنی و جنبش تغییر نیز بارها بر اجرای آن پافشاری کردە اند.