بافل طالبانی اولتیماتوم داد؛ لاهور شیخ جنگی باید فورا و برای همیشە اقلیم کردستان را ترک کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- بار دیگر اختلافات داخلی در اتحادیە میهنی کردستان میان روسای مشترک حزب تشدید شدە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی باید فورا و برای همیشە اقلیم کردستان را ترک کند.

بە گزارش کردپرس، صفحات مجازی وابستە بە اتحادیە میهنی در شبکە های اجتماعی  اقلیم کردستان گزارش دادند کە بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی، فرمان خروج لاهور شیخ جنگی دیگر رئیس مشترک حزب و پسر عموی خود را از اقلیم کردستان، صادر کردە است.

بر اساس اخبار منتشرە، بافل طالبانی تاکید کردە کە لاهور شیخ جنگی باید تمامی افرادی را کە حکم دستگیری آنان از سوی دادگاه صادر شدە، تسلیم نماید و طی یک هفتە استعفای خود را بە شورای رهبری اتحادیە میهنی تحویل دادە و اقلیم کردستان را برای همیشە ترک کند.

همچنین اعلام شدە کە بافل طالبانی تهدید کردە کە اگر آنچە را درخواست کردە، طی یک هفتە انجام نشود، همه مدارک بە دادگاه تحویل دادە شدە و لاهور شیخ جنگی دستگیر می شود.

در چند ساعت گذشتە اختلافات میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی بار دیگر تشدید شدە و لاهور شیخ جنگی اعلام کرد کە تهدید شدە کە باید اقلیم را ترک کند در غیر این صورت با حملە بە منزل مسکونی و فشارنظامی ناچار خواهد شد اقلیم را ترک کند، اما وی بە هیچ عنوان حاضر بە ترک اقلیم نیست.

هم زمان سایت رسمی اتحادیە میهنی کردستان نیز لاهور شیخ جنگی را متهم کرد کە افراد فاسد را کە بە اتهام دست داشتن در پروندە های فساد از سوی دادگاه فراخواندە شدە اند، پناه دادە و از اختیارات خود بر ضد منافع حزب، سوءاستفادە کردە است.