آمریکا: اعزام نیرو بە منزل
سرویس عراق و اقلیم کردستان - آمریکایی ها پیامی بە اتحادیە میهنی کردستان ارسال و تصریح کردە اند کە نیروی نظامی را در کشمکش های داخلی بکار نبرند و اعزام نیرو بە منزل لاهور شیخ جنگی را "خط قرمز" دانستە اند.

بە گزارش کردپرس، پایگاە خبری – تحلیلی کُردزبان "پاراگراف" بە نقل از دو منبع عالی رتبە در اتحادیە میهنی از پیام آمریکایی ها بە این حزب دربارە کشمکش های داخلی خبر داد.

بر اساس این خبر آمریکایی ها ضمن تاکید بر این کە نباید نیروی نظامی در کشمکش های داخلی اتحادیە میهنی بکارگرفتە شوند، تصریح کردە اند کە اعزام نیرو بە سوی منزل لاهور شیخ جنگی "خط قرمز" محسوب می شود.

در ادامە آمدە است کە ارسال این پیام از سوی آمریکایی ها در حالی است کە شب گذشتە خانوادە جلال طالبانی و پشتیبانان آنان در اتحادیە میهنی، قصد اعزام نیروی نظامی بە منزل لاهور شیخ جنگی در منطقە سرچنار سلیمانیە را داشتند بە بهانە بازداشت چند تن کە دادگاە برای آن ها حکم صادر کردە است.