بغداد باید مانع از وقوع حملات علیە اقلیم کردستان شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول روابط خارجی در دولت اقلیم کردستان، تاکید کرد کە دولت مرکزی عراق باید جلوی حملاتی را کە علیە خاک اقلیم کردستان روی می دهد، بگیرد.

به گزارش کردپرس، صفین دزە یی در گفتگو با رادیو صدای آمریکا با اشارە بە اینکە اقلیم کردستان همیشە تلاش کردە کە عامل ثبات در منطقە باشد، گفت کە اقلیم دست دوستی برای کشورها و ملت های همسایە دراز کردە و انتظار دارد کە این دوستی متقابل و بر اساس منافع مشترک و احترام بە حاکمیت یکدیگر باشد.

وی دربارە حملاتی کە علیە اقلیم کردستان صورت گرفتە گفت کە این حملات چە با موشک و چە با پهپاد صورت گرفتە باشد، موجب نگرانی همه طرف ها است و باید هم موجب نگرانی باشد، اما متاسفانە تشکیل کمیتە های مشترک میان اربیل وبغداد برای بررسی و پیگیری این حملات و شناسایی عاملان آن، تاکنون نتیجە ملموسی بە دنبال نداشتە است، هر چند کە اطلاعاتی دربارە مکان و عوامل این حملات در دست است، اما این اطلاعات نیز بە تحقیقات بیشتری دارد.

مسئول روابط خارجی در دولت اقلیم کردستان، تاکید کرد کە دولت مرکزی عراق مسئول اصلی در جلوگیری از حملاتی است کە علیە اقلیم صورت می گیرد؛ زیرا اقلیم بخشی از عراق است.