بمباران پیاپی منطقە پنجوین سلیمانیە توسط ارتش ترکیه
سرویس عراق و اقلیم کردستان- جنگندە های ارتش ترکیه طی عملیاتی با نظارت وزیر دفاع این کشور، چندین بار پیاپی منطقە پنجوین استان سلیمانیە را بە شدت بمباران کردند.

بە گزارش کردپرس، صبح امروز سە شنبە 2 شهریور / 24 اوت، رسانە های اقلیم کردستان از جملە روداو، خندان و ...گزارش دادند کە منطقە پنجوین استان سلیمانیە چندین بار پیاپی بە شدت بمباران شدە است.

بر اساس خبر در این حملە روستاهای خونیانە، بناویان، گل و کانی ماران، چندین بار پیاپی هدف بمباران شدید قرار گرفتە و بە دلیل اینکە بمباراان نزدیک محل سکونت روستاییان بودە، موجب اضطراب  و نگرانی شدید ساکنان منطقە شدە است.

اندکی پس از این بمباران شارپرس گزراش داد کە رسانە های ترکیه، اعلام کردە اند کە این حملە توسط دو جنگندە و یک پهپاد ارتش این كشور صورت گرفتە است.

بەر اساس خبر خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه سرپرستی این حملە را بر عهدە داشتە و اعلام کردە شماری از اهداف تعیین شدە در ارتفاعات آسوس واقع در شارباژیر استان سلیمانیە بمباران شدە است.

همچنین اعلام شدە کە در این حملە خانە ای هدف قرار گرفتە، اما بر اساس اطلاعات کسی در این خانە حضور نداشتە است.