خروج نظامیان آمریکا قطعی است، عراق و اقلیم کردستان از توانایی نظامی و فنی کشورهای همسایه‌ و اروپا بهرە بگیرند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە کرد و عضو فراکسیون آیندە در مجلس عراق، اعلام کرد کە اعتماد بە کشورهای اروپایی و آمریکا، در نهایت موجب ناامیدی می شود و راه منطقی این است کە کردها بە نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود تکیه کردە و روابطی قوی با کشورهای همسایە ایجاد کنند.

بە گزارش کردپرس، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این پرسش مطرح شدە کە آیا این کشور نیروهای خود را از عراق و سوریە نیز خارج خواهد کرد یا خیر و این موضوع نگرانی بخشی از کردها در این دو کشور را بە دنبال داشتە است. عراق اکنون در آستانە برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی قرار داشتە و کردها نیز خود را برای شرکت در این انتخابات آمادە می کنند. از سوی دیگر اختلافات و تنش های میان رهبران اتحادیە میهنی و تبعات آن نگرانی هایی را در اقلیم کردستان بە وجود آوردە و این احتمال وجود دارد کە تبعات این تنش ها، بر جایگاه و آرای کردها در بغداد تاثیری منفی داشتە باشد.

سرکوت شمس الدین کارشناس مسائل آمریکا و نمایندە کرد عضو فراکسیون آیندە در مجلس عراق در این مورد و نیز دربارە میزان مشارکت کردها در انتخابات آتی، طی گفتگو با کردپرس، گفت کە مراکز پژوهشی تحلیل های دقیق تری در این مورد ارائە می دهند، اما می توان با توجە بە واکنش های مردمی در شبکە های اجتماعی پیش بینی کرد  مشارکت در این دورە از انتخابات، در سرتاسر عراق پایین است و دلیل آن نیز وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط سیاسی در عراق و اقلیم باز می گردد و از سویی در عراق جریان های حاکم در انتخابات دست بردە و تقلب می کنند و در اقلیم نیز احزاب حاکم موجب ناامیدی مردم شدە اند. در نظام انتخاباتی جدید عراق هم، کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشە از اقلیم کردستان جدا شدە و سهم کردها از کرسی های مجلس عراق در  اقلیم 43 کرسی و در کرکوک و دیگر مناطق مذکور 15 الی 20 کرسی است و پیش بینی می شود سهم کردها از کرسی های مجلس عراق تغییری نکند و در حدود 60 الی 65 کرسی باقی بماند. اما در مورد تشکیل دولت بە دلیل حضور نمایندگان مستقل و نمایندگان اپوزیسیون و تفاوت موجود در سیستم، بە نظر نمی رسد فرصتی به وجود آید کە طیف های قومی و دینی در یک دستە واحد در روند تشکیل دولت شرکت کنند و رقابت و بحث و جدل های بسیار و شکاف هایی میان این طیف ها در راستای منافع گروە های مختلف،  در روند تشکیل دولت پیش می آید. این تغییرات در جریان تشکیل دولت پیشین نیز روی داد، اما در دولت آتی نمود بیشتری می یابد.

وی دربارە موضوع خروج آمریکا از افغانستان و مقایسە شرایط این کشور با عراق و اقلیم کردستان و تاثیر آن بر جایگاه کردها در بغداد، اعلام کرد که عملکرد نیروهای امنیتی عراق و اقلیم کردستان  در مقابلە با نیروهای تروریستی تا حدودی ضعیف است و بدون حمایت نیروهای خارجی قادر بە دفاع کامل از خود نیستند. در مورد شرایط اقلیم نیز باید گفت کە اقلیم در بغداد دارای پایگاهی قانونی قوی است و کردها برای اعمال سیاست خود در عراق باید جایگاهی قوی در بغداد داشتە باشند و از این طریق روابط میان کردها و کشورهای همسایە و منطقە ایجاد می شود؛ زیرا با این کشورها در عین حال، هم اختلاف و تنش و هم منافع مشترک وجود دارد و عراق و اقلیم می توانند از توانایی نظامی و فنی کشورهای اطراف و کشورهای اروپایی بهرە بگیرند.

اما اعتماد بە کشورهای اروپایی و آمریکا موجب ناامیدی می شود؛ زیرا این کشورها خود هم اذعان دارند کە بە صورت موقت در منطقە حضور دارند و اگرچە بە حضور سیاسی و دیپلماتیک خود ادامە می دهند، اما حضور نظامی آنان در منطقە پایان می یابد و همیشگی نیست. بە ویژە اینکە اگر بە توافق استراتژیک با دولت ایران دست یابند، این احتمال وجود دارد کە حتی در کشورهای حاشیە خلیج فارس هم باقی نمانند، بە همین دلیل نیروهای خارجی امسال هم نباشد، در سال های بعد از منطقە خارج می شوند و راه منطقی این است کە کردها بە نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی خود تکیه کردە و با کشورهای همسایە روابطی قوی ایجاد کنند.

سرکوت شمس الدین در پاسخ بە این پرسش کە آیا ارادە ای در حاکمیت و رهبران اقلیم کردستان برای تکیه بە خود وجود دارد یا خیر، گفت کە نوعی بیداری در میان جامعە اقلیم وجود دارد، اما این بیداری در میان طبقە نخبە حاکم بسیار کمتر است، زیرا اکثریت این طبقە نخبە و حاکم درگیر فسادبودە و بسیاری از آنان توجهی بە مملکت داری و امور داخلی ندارند و وقتی تصمیمی از سوی آمریکا اتخاذ می شود، شوکە می شوند.

همچنین دربارە اتحاد و هماهنگی کردها در بغداد و بە ویژە در میانە برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس عراق، گفت کە آنچە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات به عنوان  دو حزب حاکم اقلیم کردستان طی مدت سە سال گذشتە در بغداد انجام دادند فقط تلاش برای اختلاس بیشتر و سهیم شدن در بودجە ای بودە کە بە اقلیم کردستان دادە شدە و در تلاش هستند دور از چشم مردم بودجە اقلیم را برای خود بە غنیمت ببرند، در این راه هم حاضرند جریان های ناراضی را با دادن پول و امتیازات با خود همراه کردە و بە سکوت وادار کنند و مانع از این شوند کە مردم اقلیم از آنچە در بغداد می گذرد، آگاهی یابند و سعی دارند همیشە بغداد را بە عنوان عامل ویرانی نشان دهند.

در حال حاضر جنبش تغییر نیز بە آنان پیوستە و این سە حزب در حال تقسیم سهم کردها در بغداد هستند، اما ما باوری بە این عملکرد نداشتە و در تلاش هستیم اجازە ندهیم در بغداد تحت عنوان سهم کردها تجارت صورت بگیرد و استراتژی ما این است کە جریان های تاثیرگذار را در بغداد یافتە و با آنان بە صورت مشترک برای منافع مردم اقلیم در زمینە هایی مانند حقوق ماهیانە حقوق بگیران، مطالبات کشاورزان و سهمیە سوخت مردم اقلیم، تلاش کنیم. اما احزاب حاکم سعی دارند قراردادهای عظیمی را برای شرکت های خود دست و پا کنند.

سرکوت شمس الدین دربارە تشکیل فراکسیون هیوا (امید) توسط نمایندگان کرد مجلس عراق بە جز نمایندگان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات و دستاوردها و  تلاش های این فراکسیون برای مبارزە با فساد و نیز موانع موجود بر سر راه فعالیت آن اعلام کرد کە چهار عضو این فراکسیون شامل خود وی و غالب محمد و احمد حاجی رشید و ریبوار کریم، اصولی را بە صورت مکتوب برای فعالیت خود مشخص کردە و توانستە اند اقدامات مثبتی را در بغداد انجام دهند؛ از جملە جلب توجە و همکاری در مجلس نسبت بە موضوع حقوق کارمندان و  حقوق بگیران اقلیم کردستان و حل این معضل در دو مرحلە و ایجاد فرصت برای اقلیم در پایان دادن بە کسری حقوق پرداختی بە حقوق بگیران. همچنین در موضوع تامین سوخت مورد نیاز اقلیم این نمایندگان توانستند سهم مناسبی را برای اقلیم و بە ویژە برای سلیمانیە اختصاص دهند و از افزایش نرخ بنزین جلوگیری کنند و در خصوص موضوع کرونا نیز دە ها میلیون دینار بودجە را برای حوزە درمان و داروی اقلیم کسب کردند و از سوی دیگر صدای اعتراض معلمین و فعالین دستگیر شدە منطقە بادینان اقلیم را بە گوش جامعە جهانی رساندە و اکنون کمیتە ای برای رسیدگی بە پروندە آنان در مجلس عراق تشکیل شدە است.

وی افزود کە فراکسیون هیوا چندین پروندە فساد شرکت های وابستە بە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات را در بغداد افشا کردە اند، از جملە شرکت کورک و آسیاسل و آیکیو و شرکت کار و همچنین با کمک روابط دوستانە با احزاب و جریان های سیاسی عراقی گمرک و تعرفە های غیرقانونی در گذرگاه های مرزی اقلیم را کە منافع آن فقط بە احزاب حاکم می رسید را حذف کردند و در تصویب سهم بودجە اقلیم نیز تاثیرگذار بودە و تقلب های روی دادە و قانون شکنی ها در اقلیم را افشا کردە و  از سوی دیگر افرادی تحت عنوان پروفسور و دکتر بە صورت غیرقانونی در دانشگاه های اقلیم بە کار گماشتە شدە و موجب تنزل سطح علمی دانشگاه ها شدە بودند کە فراکسیون هیوا این افراد را اخراج کردە و بە کمیتە مبارزە با فساد کشاندە اند و این در حالی است کە این فراکسیون بدون داشتن بودجە و حمایت و رسانە های قوی توانستە اند تبدیل بە نیرویی موثر در سطح اقلیم کردستان شدە وبە رقابت با احزاب حاکم بپردازند کە دارای ثروت و منابع فراوان و قدرت رسانە ای گستردە هستند. بە همین دلیل این احزاب حاکم می خواهند از انتخاب دوبارە این نمایندگان در دورە جدید مجلس جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان ساخت کە مشکل و دغدغە احزاب حاکم اقلیم، مسائل کردها مانند اجرای مادە 140 قانون اساسی برای تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشە نیست، بلکە در تلاش هستند کە اجازە ندهند بار دیگر این نمایندگان مخالف بە مجلس عراق بروند، زیرا موجب زیان های عظیم برای شرکت های احزاب حاکم شدە اند.

سرکوت شمس الدین از کشورهای منطقە و همسایە مانند ایران کە دارای روابط و تاثیرگذاری بر احزاب سیاسی  عراق و اقلیم کردستان هستند، خواست از جریان هایی حمایت کنند کە از پشتیبانی مردمی برخوردار هستند نە جریان هایی کە بە نیروهای نظامی بیگانە تکیه کردە و موجب مشکل و معضلات فراوان برای عراق و منطقە می شوند.