کاظمی بدون موافقت وزیر دارایی و با اختیارات خود بودجە 200 میلیارد دیناری را بە اقلیم کردستان پرداخت کرد/ 23 ماه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم پرداخت نشدە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو فراکسیون امید در مجلس عراق، اعلام کرد کە پرداخت 200 میلیارد دینار بودجە در ماه به اقلیم کردستان توسط بغداد، بر خلاف قانون بودجە عراق است و وزیر دارایی عراق نیز با پرداخت آن مخالف است، اما نخست وزیر عراق آن را با استفادە از اختیارات خود بە اقلیم پرداخت کرد. وی همچنین گفت کە 23 ماه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم پرداخت نشدە است.

 احمد حاجی رشید در خصوص پرداخت بودجە 200 میلیارد دیناری از سوی دولت مرکزی عراق بە اقلیم کردستان در ماه کە در پی توافق میان مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم و مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق صورت گرفت، بە خبرگزاری کردپرس، گفت کە در اصل و بر اساس قانون بودجە 2021 عراق اگر دولت اقلیم کردستان بە توافق صورت گرفتە میان اربیل و بغداد پایبند نباشد، نباید دولت عراق هیچ بودجە ای را بە اقلیم پرداخت کند، اما در هنگام تصویب بودجە توافقی صورت گرفت برای  اینکە کردها با تصویب بودجە موافقت کنند و بە همین دلیل کاظمی هم در مقابل با استفادە از اختیارات خود 200 میلیارد دینار بودجە را در ماه بە اقلیم پرداخت کند و این در حالی است کە وزیر دارایی با پرداخت آن موافق نیست، اما با این حال کاظمی این بودجە  را مستقیما از طریق بانک مرکزی بە اقلیم، می فرستد.

نمایندە جماعت عدالت کردستان و عضو فراکسیون امید در مجلس عراق، با انتقاد از محدودیت فضای فعالیت در اقلیم کردستان، گفت کە احزاب حاکم در اقلیم، انحضار طلب بودە و اجازە نمی دهند کە هیچ کسی خارج از محدودە آنان، نمایندە مردم اقلیم باشد، با این هدف کە تمامی تعاملات سیاسی بغداد با اقلیم در چارجوب تصمیمات این احزاب باشد و برای همین دیگر احزاب و از جملە نمایندگان کرد مجلس عراق کە جزو این احزاب نیستند را تحت فشار قرار می دهند و از جملە بە غالب محمد نمایندە عضو فراکسیون امید  در سلیمانیە حملە شدە و دستگاه اطلاعاتی عراق نیز بە  وی و دیگر نمایندگان هشدار دادە کە تلاش هایی صورت گرفتە آنان مسموم شوند، اما چون مدارک محکمی در این مورد در دست نیست، نتوانستە اند بە دادگاه شکایت کنند.

احمد حاجی رشید دربارە اخبار مربوط بە اتحاد کردها در بغداد و همصدایی آنان در انتخابات مجلس عراق بە کردپرس گفت کە مطرح کردن اتحاد کردها از سوی احزاب حاکم برای این نیست کە حقوق کردها را تضمین کنند، بلکە برای کسب مناصب و پست های دولت عراق و همچنین برای اهداف دیگری از جملە  پنهان کاری در موضوع  حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم است و اکنون در مجموع  23 ماه حقوق کارمندان و  حقوق بگیران اقلیم پرداخت نشدە و بە عنوان بدهی دولت اقلیم بە آنان باقی ماندە بە همین دلیل من اعتقادی بە اتحاد ندارم، زمانی بە این اتحاد باور پیدا می کنم کە این احزاب آنچە را در بغداد مدعی آن هستند در اقلیم انجام دهند و از حقوق مردم دفاع کنند. بە طور مثال اگر از نظام پارلمانی سخن می گویند در اقلیم آن را اجرا کنند، در اقلیم نخست وزیر حاضر نیست بە پارلمان آمدە و پاسخ نمایندگان را بدهد، برای همین اتحاد کالایی است کە خریداری ندارد و حاکمان اقلیم آن را تخریب کردە اند، موضوع اتحاد آنقدر کە برای ایجاد تفرقە و تفاوت میان طیف های عراقی استفادە شدە، نتوانستە عاملی قوی در چارچوب حکومت فدرال باشد.

همچنین دربارە جایگاه کردها پس از انتخابات مجلس عراق هم گفت کە هنوز برای سخن گفتن در این مورد زود است و این مسئلە بە نتایج انتخابات بستگی دارد، اگر احزابی کە دارای روابط بهتری با اقلیم هستند ، رای بیشتری کسب کنند، وضعیت اقلیم نیز بهتر می شود و اگر احزاب و جریان هایی کە با قلیم دچار اختلاف هستند، رای بیاورند، کردها دچار مشکلاتی خواهند شد.

احمد حاجی رشید و سە نمایندە یگر عضو فراکسیون امید در زمان سفر رئیس جمهور فرانسە بە اقلیم کردستان در نامە ای از وی خواستند کە آزادی بیان و رسانە ها را پیش شرط حمایت از اقلیم قرار دهد؛ وی دربارە این نامە و روابط اقلیم و فرانسە می گوید کە  فرانسە از سال 1991 و دوران میتران روابط خوبی با کردها داشتە است و مسائل مهمی در سفر اخیر ماکرون بە عراق و اقلیم وجود داشت، از جملە سفر وی بە موصل و آغاز بە کار فرودگاه این شهر کە بازسازی آن از سوی فرانسە و بە صورت وام انجام شدە است.

وی افزود کە گسترش روابط با قلیم نیز از اهداف این سفر بود؛ زیرا فرانسە دری بود کە پس از برگزاری رفراندوم استقلال توانست تحریم و انزوای سیاسی اقلیم را از بین ببرد و روابط خارجی اقلیم را احیا کند و بە همین دلیل سفر ماکرون بە اقلیم قابل پیش بینی بود و چهار نمایندە کرد مجلس عراق نیز این سفر را فرصتی برای تحویل این نامە دانستند و پیشتر نیز با با سفیر فرانسە در این مورد گفتگو کرده بودند.

احمد حاجی رشید خاطر نشان ساخت کە این نمایندگان از ابتدای دستگیری و محاکمە فعالین و روزنامە نگاران دربند منطقە بادینان خواستار حمایت نهادها و طرف های مختلف از آنان شدە و در این راستا از سفیر فرانسە هم درخواست کردە بودند برای حمایت از این دستگیر شدگان اقدامی انجام دهد.

وی اشارە کرد کە تلاش هایی هم در جریان بودە کە او را هم به پروندە فعالین و روزنامە نگاران منطقە بادینان ربط دهند و در بازجویی ها از شیروان شیروانی روزنامە نگار پرسیدە شدە بود کە چە ارتباطی با احمد حاجی رشید دارند؟

لازم به ذکر است که 81 نفر از فعالین و روزنامە نگاران منطقە بادینان اقلیم کردستان در ماه های گذشتە و در پی اعتراضات منطقە دهوک دستگیر شدە و شعبه دوم دادگاه کیفری اربیل 5 تن  از این فعالین و روزنامه نگاران منتقد را به شش سال زندان محکوم کرد و صدور حکم زندان برای این افراد جنجال بسیاری را در اقلیم به دنبال داشته و وکلای متهمین دولت اقلیم و مسرور بارزانی نخست وزیر را به دخالت در روند پرونده و صدور احکام زندان متهم  کردند و بسیاری از احزاب و مقامات اقلیم درخواست کردند که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر رد شود.

اما دادگاه تجدید نظر در هفته اول اردیبهشت گذشته، این حکم را تائید کرد و  در حکم دادگاه تجدید نظر که با اکثریت آرای قضات این دادگاه صادر شده؛  آمده بود که  این افراد متهم به ایجاد اخلال و اغتشاش در اقلیم و رفتار خرابکارانه بوده و برای این اقدامات نیز از کنسولگری های آلمان و آمریکا دراقلیم، پول دریافت کرده و همچنین با نخست وزیر عراق نیز در ارتباط بودە اند.