نتایج آخرین نظرسنجی ها از میزان مشارکت مردم سلیمانیه در انتخابات مجلس عراق/ احتمال کاهش چشمگیر مشارکت مردمی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نتایج نظر سنجی ها حاکی از کاهش احتمالی میزان مشارکت مردم اقلیم کردستان در انتخابات زودهنگام مجلس عراق به ویژە در سلیمانیە و حلبچە است.

بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی درومیدیا، نتایج جدیدترین نظر سنجی دربارە میزان مشارکت مردمی در انتخابات زودهنگام مجلس عراق کە در ماه اوت 2021 و در استان های اربیل، سلیمانیە، دهوک و حلبچە،  توسط سازمان پلاتفورم مسائل ملی اقلیم کردستان انجام شدە، نشان دهندە تغییرات اساسی در دیدگاه و نظرات رای دهندگان انتخابات در این مناطق و کاهش اقبال و اعتماد آنان بە انتخابات در مقایسە با انتخابات سال 2018 است.

تعداد شرکت کنندگان  در استان های اربیل، سلیمانیە، دهوک، حلبچە  و استان کرکوک در این نظر سنجی در مجموع 4 هزار و 258 نفر بودە کە تفکیک آن در هر استان بە شرح ذیل است:

 

نام استان

تعداد شرکت کنندگان در نظر سنجی

درصد میزان مشارکت

سلیمانیە

1580

37.1

اربیل

1288

30.2

کرکوک

409

9.6

دهوک

758

17.8

حلبچە

223

5.2

جمع کل

4258

100

 

پاسخ شرکت کنندگان در نظر سنجی در استان های حلبچە و سلیمانیە بە سوالات مطرح شدە نیز بە این شرح بودە است؛

 

آیا بە انتخابات در عراق اعتماد دارید؟

استان          پاسخ بلە            پاسخ  خیر                پاسخ نمیدانم

سلیمانیە      19.7 درصد          73   درصد                  7.3 درصد

حلبچە         17.9 درصد          73.6  درصد                8.5 درصد  

آیا در انتخابات شرکت می کنید؟

استان         پاسخ: بلە            پاسخ:  خیر            پاسخ:  رای باطلە

سلیمانیە     53.2 درصد           18.6   درصد            28.2 درصد

حلبچە         53.8 درصد          19.7  درصد              26.5 درصد  

 

در صورت شرکت در رای گیری، آیا بە نامزدهای مستقل رای می دهید؟

استان         پاسخ بلە          پاسخ  خیر                پاسخ نمیدانم

سلیمانیە     26.5 درصد         55.6   درصد             17.9 درصد

حلبچە        30.5 درصد          40.3درصد                20.2 درصد 

 

در انتخابات مجلس عراق بە نامزدهای کدام یک از احزاب رای می دهید؟

سلیمانیە:

حزب دمکرات        5.9 درصد                  هم پیمانی کردستان   23.0 درصد

اتحاد اسلامی      1.6 درصد                  جماعت عدالت            2.7 درصد

سوسیال دمکرات  0.3 درصد                  اقلیت ها                    0.2 درصد

نسل نو              19.7 درصد                مستقل                     4.6 درصد    

رای باطلە           17.1 درصد                رای نمی دهم            24.9 درصد

حلبچە:

حزب دمکرات      8.1 درصد                 هم پیمانی کردستان     8.5 درصد

اتحاد اسلامی    8.1 درصد                 جماعت عدالت            9.4 درصد

سوسیال دمکرات 3.1 درصد                اقلیت ها                   40.0 درصد

نسل نو            10.8 درصد                مستقل                    5.8   درصد    

رای باطلە         23.8 درصد               رای نمی دهم          22.0   درصد

 

آمار و ارقام فوق نشان می دهد کە:

اولا کاهش چشمگیر مشارکت شهروندان در رای گیری قابل انتظار است، زیرا بر اساس نتایج نظر سنجی بیش از 70 درصد از شهروندان سلیمانیە اعتمادی بە انتخابات ندارند و بیش از 50 درصد یا در رای گیری شرکت نکردە و یا رای باطلە بە صندوق می اندازند.

دوما علیرغم اینکە بیش از 50 درصد از رای دهندگان بە نامزدهای مستقل رای نمی دهند، اما بیش از 30 درصد نیز هنوز رای خود را نهایی نکردە و عین حال 20 درصد از آنان حاضرند بە نامزدهای مستقل رای بدهند و این موضوع تغییراتی را در تعداد نامزدهای احزاب ایجاد می کند.

سوما بر اساس نتایج نظر سنجی پلاتفورم اقلیم کردستان، آرای اتحادیە میهنی و جنبش تغییر در چارچوب ائتلاف هم پیمانی کردستان کاهش شدیدی خواهد داشت  و در مقابل آرای حزب نسل نو افزایش یافتە و این حزب در استان حلبچە کە حوزە انتخابیە 3 سلیمانیە بە شمار می آید، در مقام اول خواهد بود.