بروز تنش میان اعضای ارشد اتحادیە میهنی و جنبش تغییر علیرغم ائتلاف انتخاباتی دو حزب
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رسانە وابستە بە ملا بختیار عضو ارشد شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی، در مطلب شدیداللحنی آسو فریدون عضو ارشد جنبش تغییر و استاندار پیشین سلیمانیە را متهم کرد کە هیچ درکی از دمکراسی ندارد؛ این در حالی است کە ائتلاف دو حزب برای شرکت در انتخابات مجلس عراق تشکیل شدە است.

بە گزارش کردپرس، طی روزهای گذشتە ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی در اظهاراتی اعلام کرد کە این حزب جایگاه ویژە ای در اقلیم کردستان دارد و حتی اگر یک کرسی مجلس را کسب کند، باز هم همان اتحادیە میهنی است و در مقابل آسو فریدون استاندار پیشین سلیمانیە و عضو ارشد جنبش تغییر، در مطلبی از این اظهارات وی انتقاد کردە و بر تاثیرگذاری و اهمیت تعداد کرسی های احزاب تاکید کرد.

در پی انتشار این مطلب از آسو فریدون سایت خبری و تحلیلی چاودیر کە رسانە متعلق بە ملا بختیار محسوب می شود در مطلب دیگری به شدت از وی انتقاد کردە  و بە احتمال مطرح شدن برخی مسائل حساس و ویژە اشارە کرد.

این در حالی است کە اتحادیە میهنی و جنبش تغییر ائتلاف انتخاباتی را تحت عنوان هم پیمانی کردستان برای شرکت در انتخابات زودهنگام مجلس عراق، تشکیل دادە و آسو فریدون بە عنوان نامزد این ائتلاف، نامزد انتخاباتی اتحادیە میهنی نیز محسوب می شود.

چاودیر در این مطلب  آوردە کە اظهارنظرهای آسو فریدون دربارە تاثیرگذاری کرسی های انتخاباتی، پاسخی بە ملا بختیار بودە و اشارە کردە سخنان ملا بختیار دربارە یک کرسی پارلمان بدین معنا بودە کە در اقلیم کردستان اگر تعداد کرسی های پارلمانی حزبی کە دارای نیروهای مسلح است کم باشد، باز هم در تشکیل دولت نمی توان این حزب را کنار گذاشت.

همچنین خاطر نشان شدە کە طی مدت دو سالی کە منصب استانداری سلیمانیە در اختیار آسو فریدون بود، تعداد کرسی های جنبش تغییر در پارلمان کردستان از اتحادیە میهنی بیشتر بودە، اما اکنون نیز کە تعداد کرسی های اتحادیە میهنی بیشتر است، باز هم هوال ابوبکر از جنبش تغییر به عنوان استاندار سلیمانیە تعیین شدە است و این پرسش مطرح شدە کە هر دوی آنان در منصب استانداری آیا می توانستند بدون کمک نیروهای پلیس و امنیتی و پیشمرگ کە تحت اختیار اتحادیە میهنی هستند؛ کاری از پیش ببرند.

چاودیر آسو فریدون را متهم کردە کە طی سال هایی کە در اقلیم کردستان بە فعالیت سیاسی مشغول بودە و نیز طی سال هایی کە در لندن بە سر بردە، هیچ درکی از دمکراسی نداشتە و این اظهارات  نشانە ناپختگی سیاسی وی است.

همچنین اشارە شدە کە این اظهارات در میانە مشکلات کنونی اتحادیە میهنی برای دستە بندی های  جناحی است کە بدون مشورت و موافقت  دفتر سیاسی و رهبری اتحادیە میهنی، آسو فریدون را برای انتخابات مجلس عراق نامزد کردە است.

در پایان نیز آمدە  کە بە دلیل شرایط ویژە انتخاباتی در اتحادیە میهنی برخی از مسائل حساس و ویژە مربوط بە آسو فریدون مطرح نمی شود.