حزب دمکرات می خواهد کردها بیشترین آرا و بالاترین جایگاە را در کرکوک کسب کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول امور کرکوک در سازمان جوانان حزب دمکرات کردستان (پارتی) با اشارە بە اینکە انتخابات دورە کنونی مجلس عراق در کرکوک بسیار متفاوت از دورە های پیشین است، تاکید کرد کە این حزب هرگز بە کرکوک و مشکلات آن پشت نکردە و می خواهد کردها بیشترین آرا و بالاترین جایگاە را در کرکوک کسب کنند.

سلمان قادر مسئول امور کرکوک در سازمان جوانان حزب دمکرات کردستان طی گفتگوی اختصاصی با کردپرس، دربارە برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس عراق در کرکوک و فعالیت ها و تبلیغات پارتی در کرکوک برای شرکت در انتخابات، تاکید کرد کە این دور از انتخابات در کرکوک، تفاوت بسیاری با دورە های پیشین دارد، زیرا در این دورە مبارزات و رقابت های داخلی شدیدی از سوی طیف های مختلف ساکن کرکوک، اعم از کرد و عرب و ترکمان وجود دارد. کردها بە طور مشخص پس از وقایع 16 اکتبر 2017 و خروج نیروهای کرد از کرکوک، هیچ اختیاری در ادارە کرکوک و مدیریت آن ندارند  و اکنون برگزاری انتخابات و بە ویژە حضور حزب دمکرات در این دورە در کرکوک، برای کردهای این منطقە امید بخش است.

وی افزود کە پارتی در این انتخابات فقط دو نامزد را در حوزە کرکوک معرفی کردە و با توجە بە تقسیم بندی های حوزە های انتخابیە در این دورە از انتخابات رای دهندگان هر حوزە فقط می توانند بە نامزدهای معرفی شدە در حوزە خود رای دهند  و نامزد حزب دمکرات در حوزە 1 کرکوک شاخوان عبداللە نمایندە پیشین مجلس عراق است  و در حوزە 2 کە بیشتر ساکنان آن اعراب ترکمان ها  کردهای کاکە یی هستند  نجوە حمید کاکە یی بە عنوان نامزد پارتی معرفی شدە و اتحادیە میهنی نیزدر قالب ائتلاف انتخاباتی با جنبش تغییر وارد انتخابات شدە و دارای جایگاه خوبی در کرکوک است و می تواند کرسی های خود را بە دست آورد و نامزدهای قوی از اعراب نیز وارد انتخابات شدە اند و در کل پیش بینی می شود کە احزاب کرد دست کم 6 کرسی از کرسی های کرکوک در مجلس عراق بە دست آورند.

وی دربارە حوزە های انتخابیە کرکوک گفت کە حوزە یک عمدتا شامل محلات کردنشین شدە از جملە رحیم آباد، عرفە، تپە، شوریجە،پنجا علی، ئیسکان، امام قاسم، الماس، فیلق، شوراو و دارمان و مناطق وسیعی را در بر می گیرد. حوزە دوم نیز شامل بیشتر مناطق عرب و ترکمان نشین کرکوک مانند حی عسکری، راپرین، قادسیە، دومیز، و حزیران است و نامزدهای عرب در این حوزە بیشترین شانس را دارند.

 سلمان قادر در خصوص دیدگاه حزب دمکرات بە کرکوک با در نظر گرفتن مادە 140 قانون اساسی عراق و تبعات برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان گفت کە در میان اعضای پارتی شعاری رایج است با این مضمون کە کرکوک قلب کردستان است، بدون شک پارتی بە کرکوک و مشکلات آن پشت نکردە و  از سوی دیگر بازگشت کردها بە کرکوک امیدهایی را ایجاد کردە و دربارە مادە 140 نیز باید گفت کە این مادە بخشی از قانون اساسی عراق است، اما تاکنون اجرایی نشدە و پارتی در تلاش است این مادە روزی در راستای منافع مردم کرکوک اجرایی شود.

همچنین دربارە تعداد احتمالی آرای حزب اتحادیه میهنی در کرکوک و جایگاه این حزب، گفت کە عمدە آرای اتحادیە میهنی از کرکوک است، درست است کە این حزب در سلیمانیە ودیگر مناطق اقلیم نیز رای دهندگان خود را دارد،اما بە دلیل اینکە در این مناطق دیگر احزاب سیاسی هم فعال بودە و بخشی از آرای را بە خود اختصاص می دهند، آرای اتحادیە میهنی هم کمتر شدە و از سوی دیگر رقابت های داخلی و اختلافات میان روسای مشترک این حزب نیز را حدودی بر میزان آرای حزب تاثیرگذار است، با این حال پارتی با هیچ یک از احزاب رقابتی ندارد و فقط می خواهد کە کردها بیشترین آرا و بالاترین جایگاه را در کرکوک بە دست آورند.

لازم بە ذکر است کە سازمان جوانان حزب دمکرات کردستان دارای سە شاخە مجزا است و در سال های گذشتە و آغاز فعالیت های پارتی توسط ملا مصطفی بارزانی تاسیس شدە و جلال طالبانی دبیر کل و بنیان گذار فقید اتحادیە میهنی کردستان و رئیس جمهور درگذشتە عراق، اولین مسئول این سازمان بود.