پایگاه نظامی ترکیه در بعشیقە استان نینوا هدف حملە قرار گرفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- بخشدار منطقە زیلکان واقع در استان نینو ادر شمال عراق، اعلام کرد کە پایگاه نظامی ترکیه در بعشیقە هدف حملە موشکی قرار گرفتە و برخی منابع خبری نیز اعلام کردند کە 5 گلولە توپ بە سوی این پایگاه شلیک شدەاست.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری آوینە گزارش داد کە  محمد امین بخشدار منطقە زیلکان واقع در بعشیقە از توابع استان نینوا در شمال عراق اعلام کرده کە پایگاه نظامی ترکیه در بعشیقە هدف حملە  موشکی قرار گرفتە است.

وی افزود کە 5 موشک بە سوی این پایگاه شلیک شدە کە دو موشک منفجر شدە و سە موشک دیگر عمل نکردە است.

همچنین اشارە کرد کە این حملە تلفات جانی بە دنبال نداشتە و هنوز مشخص نیست کە این حملە از چە سمتی صورت گرفتە است.

اما شبکە تلویزیونی روداو گزارش داد کە 5 گلولە توپ بە سوی این پایگاه شلیک شدە و اطراف پایگاه دچار آتش سوزی شدە است.

 سربست بابیری فرماندە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در محور شرق دجلە دربارە این حملە بە روداو گفت کە 4 گلولە توپ از منطقە بادوش و شلالات بە سوی پایگاه ترکیه شلیک شدە و یکی از توپ ها در نزدیکی روستای نجموک و تلموس سقوط کردە است.

شبکە تلویزیونی کردستان 24 نیز گزارش داد کە یکی از موشک ها بە دیوار پایگاه اصابت کردە و منفجر شدە است و دیگر موشک ها در مناطق بیابانی اطراف پایگاه سقوط کردە و به هدف اصابت نکردە اند.

پایگاه نظامی ترکیه در بعشیقە از سال 2016 ایجاد شدە و این سومین حملە بە پایگاه در سال  2021 محسوب می شود و سە ماه پیش چند گلولە توپ کە بە سوی این پایگاه شلیک شدە بود بە روستایی عرب نشین در نزدیکی پایگاه اصابت کردە و موجب کشتە شدن 4 عضو یک خانوادە شد.

بنا بە اخبار منتشر شدە از این پایگاه 300 نظامی ترکیه با مقادیری اداوات و تجهیزات نظامی در آن مستقر هستند.