رسانە اتحادیە میهنی در پاسخ بە عضو ارشد حزب دمکرات: حزب دمکرات معروف بە تقلب در انتخابات است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رسانە حزب اتحادیە میهنی کردستان در واکنش بە اظهارات عضو ارشد حزب دمکرات کە این حزب را متهم بە تلاش برای تقلب در انتخابات مجلس عراق در سلیمانیە کرده بود، اعلام کرد کە اساسا حزب دمکرات بە تقلب در انتخابات معروف است.

بە گزارش کردپرس، پس از اینکە عارف طیفور رئیس شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) در سلیمانیه، در اظهاراتی اتحادیه میهنی در این دور از انتخابات مجلس عراق در سلیمانیه اقدام به تقلب کند و گفت که هم اکنون نیز از اظهارات مقامات اتحادیه میهنی چنین بر می آید که برنامه هایی برای تقلب در انتخابات در دست اجرا دارند و حزب دمکرات نیز فقط می تواند در صورت وقوع تقلب آن را افشا کرده و مسئولین و نهادهای مربوطه خبر دهد، اما نمی تواند که از وقوع تقلب توسط اتحادیه میهنی جلوگیری کند، زیرا این حزب راه و روش های خود را دارد و از طرق مختلف می تواند در این مناطق اقدام به تقلب کند، رسانە اتحادیە میهنی بە این اظهارات واکنش نشان داد.

رسانە اتحادیە میهنی اعلام کردە کە هدف این اظهارات عارف طیفور این است کە تقلب های روی داده در مناطق تحت اختیار حزب دمکرات و شکست حتمی این حزب در انتخابات آتی مجلس عراق در سلیمانیە، کرکوک و گرمیان را توجیه و پنهان کند.

همچنین در مطلب رسانە اتحادیە میهنی اعلام شدە عرب بە این وضعیت می گویند  (چربنی وبكی سبقنی واشتكی.) افندی ها نیز بە آن جنگ پیش هنگام می گویند و کردها نیز بە آن می گویند کاسە و کوزە خود را بر سر دیگری شکستن...  زیرا از اساس تقلب لقب مکر و حیلە حزب دمکرات بوده و این حزب بە تقلب در انتخابات معروف است.

لازم به ذکر است که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات اقلیم کردستان را طبق توافقات میان خود به دو بخش تقسیم کرده اند و اتحادیه میهنی اداره و کنترل مناطق سلیمانیه و حلبچه و گرمیان و راپرین را در اختیار دارد و مناطق اربیل و دهوک نیز در اختیار حزب دمکرات است.