موضع دولت اقلیم کردستان در خصوص برگزاری کنگرە عشایر عراقی در اربیل
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت امور داخلی اقلیم کردستان اعلام کرد کە اقدامات قانونی لازم را جهت برخورد با برگزاری کنگرە عشایر عراقی در اربیل، انجام می دهد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، وزارت امور داخلی اقلیم کردستان در اطلاعیە ای اعلام کرد کە برگزاری کنگرە عشایر و طیف های عراقی در اربیل تحت عنوان " السلام والاسترداد "، اقدامی غیرقانونی و بدون مجوزهای لازم بودە و این کنگرە منعکس کنندە نظرات و مواضع دولت اقلیم کردستان نیست.

همچنین اشارە شدە کنگرە عشایر و طیف های عراقی، بدون اطلاع و حضور دولت اقلیم برگزار شدە و دولت اقلیم اقدامات لازم را برای برخورد با برگزاری کنگرە در پیش می گیرد.