احتمال کاهش مشارکت مردم اقلیم کردستان در انتخابات زودهنگام مجلس عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- با توجە بە نارضایتی های مردمی از وضعیت سیاسی و اقتصادی و میزان خدمات رسانی های دولت بە شهروندان، بە نظر می رسد کە میزان مشارکت شهروندان اقلیم کردستان در انتخابات زودهنگام مجلس عراق، نسبت بە دورە های پیشین، کاهش یابد.

بە گزارش کردپرس، انتخابات مجلس عراق قرار است یک شنبه 10 اکتبر / 11 مهر برگزار شود و  3 هزار و 242 نامزد شامل 2 هزار و 298 نامزد مرد و 951 نامزد زن کە تعداد  789 از آنان نامزدهای مستقل بودە و  مابقی به 21 ائتلاف و 109 حزب سیاسی عراق وابسته هستند، در این انتخابات بر سر کسب 329 کرسی مجلس عراق، با یکدیگر رقابت می کنند.

در انتخابات پیشین، کشور عراق بە 18 حوزە انتخابیە تقسیم شدە بود و هر استان یک حوزە تعیین می شد، اما در انتخابات  پیش رو با توجە بە تغییر قانون انتخابات عراق این کشور به 83 حوزە انتخاباتی تقسیم شدە و این امر با توجە بە اینکە اولین بار است چنین سیستمی در عراق پیادە می شود، ممکن است منتج بە تغییراتی در میزان آرا و کرسی های احزاب شود، زیرا در این انتخابات شانس بیشتری بە نامزدهای مستقل دادە می شود کە بدون وابستگی بە احزاب بتوانند آرای بالاتری را بە دست آورند.

در این انتخابات، ساکنان هر حوزە انتخابیە فقط می توانند بە نامزدهایی کە در این حوزە معرفی شدە اند رای دهند.

بنا بە آخرین آمار اعلام شدە از سوی دولت مرکزی عراق، جمعیت این کشور  در سال 2020 چهل میلیون و 150 هزار نفر و تعداد واجدین شرایط رای دادن هم 25 میلیون و 139 هزار و 375 نفر اعلام شدە که از میان آنها بیش از دو و نیم میلیون نفر برای اولین بار است کە در رای گیری انتخابات شرکت می‌کنند.

واجدین شرایط رای دهی در عراق، برای شرکت در رای گیری ملزم بە دریافت کارت بیومتریک رای دهی هستند و بدون در دست داشتن این کارت نمی توانند در رای گیری شرکت کردە و رای خود را بە صندوق بیاندازند و ساکنان هر حوزە انتخابیە نیز فقط می توانند بە نامزدهای معرفی شدە در این حوزە رای دهند.

تعداد حوزە های انتخابیە در هر استان عراق و نیز تعداد کرسی های سهم استان ها در مجلس در این دورە بە این صورت اعلام شدە است:

 

نام استان

تعداد حوزەهای انتخابیە

تعداد کرسی استان در مجلس

اربیل

4

15

سلیمانیە

5

18

دهوک

3

11

کرکوک

3

12

صلاح الدین

3

12

دیالی

4

14

ذیقار

5

19

میسان

3

10

الانبار

4

15

بغداد

17

69

المثنی

2

7

بابل

4

7

کربلا

3

17

القادسیە

3

11

نجف

3

12

بصرە

6

25

واسط

3

11

نینوا

8

31

هفت کرسی مجلس عراق نیز بە اقلیت های دینی و قومی از جملە ایزدی ها و مسیحیان و کردهای فیلی اختصاص دادە شدە است.

پیشتر نتایج اعلام شدە از نظر سنجی پلاتفرم اقلیم کردستان درباره مشارکت مردم اقلیم، در انتخابات مجلس عراق نشان می دهد که بیش از 66 درصد مردم این استان اعتمادی بە انتخابات در عراق نداشتە و بیش از 10 درصد نیز در انتخابات آتی مجلس عراق شرکت نمی کنند.

بر اساس نتایج این نظر سنجی، بە طور میانگین 71 درصد از مردم اقلیم کردستان بە نتایج انتخابات اعتماد ندارند و  16.5 درصد اعلام کردە اند در انتخابات شرکت نمی کنند و از میان افرادی کە در انتخابات شرکت می کنند نیز 26.1 درصد اعلام کردە اند بە نامزدهای مستقل رای می دهند.

تغییرات در میزان آرا و تعداد کرسی های احزاب سیاسی اقلیم کردستان نیز در این انتخابات محتمل است؛ زیرا با توجە بە اینکە در سال 2018 و در انتخابات پیشین حزب دمکرات کردستان (پارتی) در سلیمانیه 47 هزار رای را کسب کرده، اما تعداد آرای اسلامگرایان 53 هزار بوده احتمال دارد در انتخابات پیش رو هم تعداد آرای پارتی در سلیمانیە کمتر از اسلامگرایان باشد و در اربیل نیز اتحادیه میهنی نمی تواند  از احزاب اسلامگرا رای بیشتری به دست آورد.

با این حال  حزب جماعت عدالت بە عنوان یک حزب اسلامگرا پس از حذف پسوند اسلامی از نام حزب و تغییر اسم حزب از جماعت اسلامی بە جماعت عدالت مورد انتقاد اسلامگرایان قرار گرفتە و بە نظر نمی رسد بتواند آرای خود و کرسی های خود در مجلس را افزایش دهد.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن اینکە اتحادیە میهنی دچار اختلافات شدید داخلی شدە و سران حزب اقدام بە افشاگری دربارە فساد و قانون شکنی کردە اند، احتمال دارد این حزب نتواند آرای پیشین خود را بار دیگر بە دست آورد و با کاهش تعداد کرسی های خود در مجلس مواجه شود.

جنبش تغییر نیز با همین معضل دست در گریبان بودە و طی سە سال گذشتە دچار اختلافات داخلی شدید  و ریزش اعضا و اعلام جدایی نمایندگان حزب در مجلس عراق از رهبری حزب بودە است و به همین دلیل این دو حزب با تشکیل ائتلاف انتخاباتی تحت عنوان هم پیمانی کردستان وارد انتخابات شدند.

نسل نو نیز با اختلافات میان نمایندگان حزب در مجلس عراق و پارلمان کردستان مواجە شدە و برخی از این نمایندگان در پی اختلاف با رهبری حزب از نسل نو جدا شدند، اما احتمال دارد بە دلیل جایگاه اپوزیسیون این حزب و انتقاد گری از احزاب حاکم و وجود اختلافات شدید داخلی در اتحادیە میهنی وجنبش تغییر بتواند آرای بیشتری را در سلیمانیە به دست آورد.

این حزب پس از برگزاری مرحلە رای گیری ویژە انتخابات در روز جمعه 16 مهر، اعلام کرد کە میزان آرای حزب دمکرات و هم پیمانی کردستان در این رای گیری بە میزان قابل توجهی نسبت بە دور پیشین انتخابات کاهش یافتە است.

از سوی دیگر این احتمال وجود دارد کە تعدادی از نامزدهای مستقل از جملە سرکوت شمس الدین، ریبوار کریم محمود (نمایندگان کنونی مجلس عراق) و غالب محمد (نمایندە کنونی جنبش تغییر در مجلس عراق) نیز بتوانند در این انتخابات آرای لازم را کسب کردە و بە عنوان نمایندگان مستقل در مجلس بە فعالیت ادامە دهند.

انتخابات پارلمانی عراق که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود در دو مرحله رای گیری ویژه و مرحله رای گیری عمومی انجام  می گیرد و رای گیری ویژه مختص مشارکت نیرو‌های مسلح، پرسنل بیمارستان‌ها و بیماران و زندانیان است. این انتخابات معمولا دو روز قبل از انتخابات عمومی انجام می‌شود.

گزارش: شیوا فکوریان