نتایج غیر رسمی احزاب کُرد در انتخابات مجلس عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان - بر اساس نتایج اولیه، حزب دمکرات کردستان (پارتی) در انتخابات مجلس عراق در میان احزاب کُرد در صدر ایستاد و نسبت بە دورە پیشین، شاهد افزایش کرسی است.

بە گزارش کردپرس، بر اساس شمارش و نتایج اولیە و غیر رسمی احزاب کردستانی در انتخابات پیش از موعد عراق روز یکشنبه (10 اکتبر) حزب دموکرات کردستان (پارتی) از 25 کرسی دوره پیشین به 31 تا 34 کرسی دست یافتە است.
همپیمانی کردستانی یعنی ائتلاف انتخاباتی اتحادیه میهنی (یکیتی) و جنبش تغییر  (گوران) از 23 کرسی دورە پیشین به 15 کرسی رسیدە اند. اتحادیە میهنی در دورە قبل 18 کرسی و جنبش تغییر 5 کرسی پارلمانی را در اختیار داشتند، بر اساس نتایج اولیە، در این دورە هیچ یک از نامزدهای جنبش تغییر بە پارلمان راە نیافتە اند.
نسل نو کە در دورە پیشین 4 کرسی مجلس عراق را داشت در انتخابات روز یکشنبە شمار کرسی های خود را بە 9 کرسی رساند و در میان احزاب کردستانی در جایگاە سوم ایستاد.
اتحاد اسلامی (یکگرتوو) نیز بر اساس نتایج اولیە افزایش کرسی داشتە و از 2 کرسی به 4 کرسی رسیدە است.
جماعت عدالت (اسلامی)  کە در دورە پیشین 2 کرسی مجلس عراق را در اختیار داشت، در انتخابات روز یکشنبە 1 کرسی، کسب کردە است.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده که نتایج نهایی انتخابات ساعت 15 امروز اعلام خواهد کرد.