عضو رهبری حزب دمکرات برخی جریان ها در اتحادیه میهنی را متهم بە ایجاد تنش در کرکوک کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو رهبری حزب دمکرات تاکید کرد کە برخی جریان های داخلی حزب اتحادیە میهنی در بروز تنش و ناآرامی های اخیر در کرکوک، دست دارند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، پس از اینکە نیروهای امنیتی عراقی در کرکوک، طی دو روز گذشتە اقدام به دستگیری حدود 100 تن از کردهای ساکن این  شهر کردند، کمال کرکوکی از اعضای شورای رهبری حزب دمکرات در اطلاعیە ای اعلام کرد کە این تنش و آشوب نتیجە بە گفتە وی فتنە ای است کە از سوی برخی جریان ها در اتحادیە میهنی ایجاد شدە است.

وی افزود کە برخی جریان های داخلی در اتحادیە میهنی پس از شکست انتخاباتی این حزب در کرکوک و از دست دادن چند کرسی مجلس عراق، اقدام بە آشوب و تیراندازی بە سوی نیروهای پلیس و امنیتی کرکوک و کسانی کردە اند کە در حال شادی و سرور برگزاری انتخابات بودە اند و بە همین دلیل نیروهای پلیس و امنیتی و حشدالشعبی اقدام بە دستگیری جوانان کرد در کرکوک کردند.

کمال کرکوکی از اعضا و طرفداران حزب دمکرات در کرکوک خواستە کە نهایت تلاش خود را برای حفظ آرامش در کرکوک و جلوگیری از تنش و موفقیت بە گفتە وی فتنە ای کە روی دادە، بە کار بگیرند.

همچنین اشارە کردە کە در پی اقداماتی کە وی آن ها بە اتحادیه میهنی نسبت می دهد؛ درگیری هایی میان نیروهای عراقی و کردهای کرکوک روی دادە و این نیروها با ورود بە محلات کردنشین کرکوک، شمار بسیاری از جوانان کرد را دستگیر کردە اند.

از نیروهای عراقی و فرماندە عملیات کرکوک نیز درخواست کردە کە وظایف خود در تامین امنیت کرکوک را مانند مرحلە پیش از انتخابات با آرامی و بە دور از تنش انجام دهند.

وی تاکید کردە کە وضعیت کنونی و برهم زدن امنیت شهروندان کرد کرکوک، راه حل نبودە و موجب تنش بیشتر می شود و باید اعضای حزب دمکرات و ساکنان کرکوک با خویشتن داری مانع از از این شوند کە برخی اخلالگران در اتحادیه میهنی شادی و سرور پیروزی حزب دمکرات در انتخابات مجلس عراق را برهم زدە و موجب وقوع اتفاقات فاجعە بار ناخواستە شوند.

لازم بە ذکر است کە پس از گفتگوهای تلفنی جداگانە نچیروان بارزانی رئیس و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و بافل طالبانی  رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق دربارە تنش های کرکوک، افراد دستگیر شدە، آزاد شدند.