اعتراض هفت حزب مسیحی بە نتایج انتخابات مجلس عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- 7 حزب مسیحی عراقی بە نتایج انتخابات مجلس این کشور اعتراض و اشارە کردند کە فقط نامزدهای یک حزب مسیحی در انتخابات به عنوان پیروز اعلام شدە اندو این مسئلە را موجب شک و گمان دانستند.

بە گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی کردستان24 ، احزاب اتحاد ملی بیت النهرین، شورای ملی کلدانی، جنبش  تجمع سریانی، اتحاد دمکراتیک کلدانی، سازمان کلدوآشوری کمونیست کردستان، جریان شلامای مسیحی، ائتلاف حمورابی و اتحاد ملی کە همگی از احزب اقلیت مسیحی عراق هستند در اطلاعیە ای بە نتایج انتخابات زودهنگام مجلس این کشور اعتراض کردند.

در این اطلاعیە آمدە کە از میان نامزدهای همه احزاب مسیحی فقط نامزدهای حزب جنبش بابلیون بە عنوان پیروز انتخابات اعلام شدە اند و این در حالی است کە این 7 حزب مسیحی مدعی هستند بیش از 90 درصد آرای مسیحیان عراق را کسب کردە اند.

همچنین تاکید شدە کە پیروزی نامزدهای جنبش بابلیون و  کسب تمامی 5 کرسی مسیحیان در مجلس عراق توسط این حزب شک بر انگیز است و گمان ها دربارە احتمال دستکاری در نتایج انتخابات را تقویت می کند.

این 7 حزب مسیحی از کمیسیون عالی انتخابات عراق خواستە اند، بار دیگر آرای ماخوذە را بە صورت دستی شمارش کند و خواستار دخالت اتحادیە اروپا و نمایندگی سازمان ملل و دیگر کشورها در این مورد شدە اند.

انتخابات مجلس عراق روز یک شنبە 18 مهر / 10 اکتبر، برگزار شد.