حزب دمکرات مرحلە پس از انتخابات پارلمانی عراق را بررسی کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در نشستی اعلام کرد کە این حزب در مرحلە پس از انتخابات پارلمانی عراق، اقدامات آتی برای هماهنگی، تفاهم و تشکیل همپیمانی با دیگر احزاب و جریان ها را بررسی می کند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) پس از موفقیت چشمگیر این حزب در انتخابات زودهنگام مجلس عراق و کسب 33 کرسی مجلس، امروز پنج شنبە 22 مهر/ 14 اکتبر، نشستی را با ریاست مسعود بارزانی رهبر این حزب، برگزار کرد.

در اطلاعیە پایانی این نشست، ضمن قدردانی از رای دهندگان پارتی و تلاش و اقدامات همه اعضا و ارگان ها و نهادهای حزب در برگزاری انتخابات و تبلیغات پیش از آن و نیز دست اندرکاران برگزاری انتخابات، آمدە کە حزب دمکرات دیدگاهی واقع بینانە نسبت بە حاکمیت در عراق، بر اساس شراکت توافق و توازن و برای تحقق اهداف و مطالبات همه طیف های عراقی و اجرای کامل قانون اساسی عراق دارد.

همچنین اعلام شدە کە پارتی بر همین اساس و برای تامین شرایط مناسب  زندگی و امنیتی در عراق، اقدامات لازم در آیندە برای هماهنگی، تفاهم و همپیمانی با دیگر احزاب و جریان ها را با در نظر گرفتن منافع همه مردم عراق و بە ویژە مردم اقلیم کردستان، بررسی می کند.

در بخش دیگری از اطلاعیە پایانی نشست دفتر سیاسی حزب دمکرات آمدە کە عراق در حال گذر از مقطعی حساس است و پارتی بر این باور است کە حاکمیت عراق در این مقطع، بە سازماندهی و تغییراتی اساسی نیاز دارد کە بتواند در سطح خواست و مطالبات همه طیف های خود باشد و مشکلات انباشتە شدە را حل کند.

حزب دمکرات تاکید کردە کە حل همه مشکلات عراق در چارچوب قانون اساسی و بە ویژە اجرای مادە 140 قانون و حل همه مشکلات میان اربیل و بغداد، عاملی برای ثبات و صلح اجتماعی  خواهد بود و نیل بە این هدف نیز مستلزم اتحاد داخلی در اقلیم کردستان است.

حزب دمکرات همکاری همگانی در راستای حفظ منافع عالی ملی  و میهنی و تلاش برای تامین حقوق محقق نشدە را وظیفە ای همگانی دانستە است.