شهرک نیشتمان در راستای تحقق شعار دولت در سنندج احداث می شود
سرویس کردستان - استاندار کردستان گفت: شهرک نیشتمان در راستای تحقق شعار دولت برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال در سنندج احداث می شود.

بە گزارش کرد پرس، بهمن مرادنیا در حاشیه بازدید از شهرک نیشتمان در سنندج در جمع خبرنگاران به نیاز استان در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال مصوبه شورای عالی معماری برای  این شهرک  و در راستای احداث 7 هزار و 500 واحد مصوب شد.

وی با بیان اینکە پس از اتمام این  شهرک 28 هزار نفر از مردم سنندج می توانند در آن ساکن شوند، اظهار کرد: از مزایای این شهرک می توان بە رونق ساخت و ساز، اشتغال زایی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز اشارە کرد.

استاندار ادامە داد: هدف از بازدید از مکان احداث شهرک نیشتمان، نوید بە مردم و امید آفرینی در آنان در جهت احداث مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن است.

مرادنیا افزود: مجموعە دستگاه های اجرایی و خدمات رسان باید به صورت کامل از این اقدام حمایت کنند تا شهرکی مناسب شان مردم ساختە شود.