حزب دمکرات: جنبش تغییر و سوسیال دمکرات می توانند حامی احزاب کرد در بغداد باشند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در نشستی خبری پس از دیدار با سران حزب سوسیال دمکرات گفت کە این حزب و جنبش تغییر علیرغم اینکە کرسی در مجلس عراق ندارند، اما می توانند در بغداد حامی و پستیبان احزاب کرد باشند.

به گزارش کردپرس، هیئتی عالی رتبه از حزب دمکرات کردستان، شامل محمود محمد سخنگو و   فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی، پشتیوان صادق، علی حسین و دلشاد شهاب از دیگر اعضای برجسته این حزب امروز دوشنبه 26 مهر / 18 اکتبر،  با حضور در سلیمانیه با سران احزاب اتحادیه میهنی، جنبش تغییر و سوسیال دمکرات کردستان بە صورت جداگانە، دیدار کردند.

محمود محمد پس از دیدار با سران حزب سوسیالیست، طی کنفرانسی خبری، گفت کە دو حزب سوسیالیست و جنبش تغییر حتی اگر دارای کرسی در مجلس عراق نباشند هم در عرصە سیاسی اقلیم کردستان حضور داشتە و می توانند در بغداد حامی و پشتیبانی قوی برای احزاب سیاسی اقلیم باشند.

فاتح رئوف عضو دفتر سیاسی حزب سوسیال دمکرات کردستان، اعلام کرد کە حزب دمکرات بە عنوان حزبی کە در اقلیم بیشترین تعداد کرسی های مجلس عراق را کسب کردە لازم دانستە با همه احزاب سیاسی اقلیم دیدار کردە و تنش هایی کە در هنگام برگزاری تبلیغات انتخابات زودهنگام مجلس عراق ایجاد شدە را رفع کند، زیرا اتحاد میان کردها در این مقطع حائز اهمیتی ویژە است.

محمود محمد نیز گفت کە حزب دمکرات با همه احزاب سیاسی دیدارهای دوستانە ای را انجام می دهد و هیئت دیگری نیز از حزب دمکرات، برای گفتگو دربارە پروژە سیاسی و دولت جدید عراق دور دیگری از دیدارها را با احزاب انجام می دهد، زیرا احزاب اقلیم علیرغم اختلافات موجود دربارە مسائل ملی کردها یک دیدگاه مشترک دارند و باید توانایی همه نمایندگان کرد در بغداد ساماندهی شود.

وی اشارە کرد کە پیشتر برخی نمایندگان کرد تبدیل بە مانع برای اهداف و منافع اقلیم شدە و علیە اقلیم سخن می گفتند.

همچنین دربارە نام بردن نیروهای پیشمرگ بە عنوان نیروهای شبە نظامی از سوی جریان صدر نیز گفت کە پیشمرگ ها نیروهای رسمی و قانونی و مورد تائید هستند و این گونە اظهارات علیە آن ها فقط برای خودنمایی است و حزب دمکرات طی گفتگوهای پیش از انتخابات نظرات و مواضع خود دربارە دولت و حکمرانی را اعلام کردە و در مرحلە پساانتخابات نیز هیئتی را برای مطرح کردن برنامە خود در دولت جدید بە بغداد اعزام می کند و با هر حزب و جریانی کە موافق این برنامە باشد، همکاری خواهد کرد.