حزب جماعت عدالت کردستان در گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق شرکت نمیکند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی حزب جماعت عدالت کردستان اعلام کرد کە این حزب در هیچ یک از گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق شرکت نمی کند.

بە گزارش کردپرس، محمد حکیم سخنگوی رسمی حزب جماعت عدالت کردستان- عراق، اعلام کرد کە این حزب در هیچ از گفتگوها و ائتلاف های مربوط بە تشکیل دولت جدید عراق شرکت نمی کند.

این در حالی است کە این حزب در دورە پیشین مجلس عراق دارای دو کرسی بود، اما در انتخابات اخیر مجلس عراق کە روز یک شنبە 18 مهر /10 اکتبر برگزار شد، آرای این حزب بە شدت کاهش یافتە و فقط موفق بە کسب یک کرسی شد.

کرسی های احزاب اقلیم در این انتخابات بە این صورت اعلام شدە است:

حزب دمکرات: 33 کرسی،  اتحادیه میهنی: 16 کرسی، نسل نو: 9 کرسی، اتحاد اسلامی: 4 کرسی و جماعت عدالت: 1 کرسی

جنبش تغییر نیز در این انتخابات تمامی 5 کرسی خود در مجلس را از دست داد.