نمی خواهیم اشتباهات گذشتە را تکرار کنیم و کردها باید در بغداد متحدباشند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) پس از دیدار با سران حزب کمونیست (شیوعی) اقلیم کردستان، اعلام کرد کە این حزب نمی خواهد کردها اشتباهات گذشتە را تکرار کنند و بر این باور است کە باید بە صورت متحد بە بغداد بروند.

بە گزارش کردپرس، هیئت عالی رتبە حزب دمکرات کردستان پس ا اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق دیدارهایی را با همه احزاب سیاسی اقلیم کردستان آغاز کردە و در این راستا با سران حزب کمونیست (شیوعی ) اقلیم در سلیمانیە دیدار کرد.

فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی پارتی در نشست خبری مشترک با کاوە محمود دبیر کل حزب شیوعی، اعلام کرد کە حزب دمکرات طرحی را برای تشکیل فراکسیون فراگیر کردستانی در مجلس عراق آمادە کردە و پس از پایان دور اول دیدارها این طرح را بە احزاب اقلیم، ارائە می دهد.

وی تاکید کرد: نمی خواهیم اشتباهات گذشتە را تکرار کنیم و در بغداد هر کسی را بخواهند تحمیل کنند، بلکە باید با توافق پیش هنگام و گفتمان مشترک مسائل را نهایی کردە و پس از آن بە صورت متحد بە بغداد برویم.

همچنین گفت کە کردها دومین طیف قومی اصلی در عراق هستند و منصب ریاست جمهوری کشور حق آنان است و باید فرد مناسبی برای این منصب انتخاب شود.

هیئت حزب دمکرات همچنین با مقامات اتحادیە میهنی، جنبش تغییر و جنبش اسلامی کردستان هم دیدار و بر ضرورت اتحاد میان کردها در مجلس آیندە عراق، تاکید  کردە اند.