حضور در دولت اقلیم کردستان و ائتلاف با اتحادیه میهنی از عوامل اصلی شکست جنبش تغییر در انتخابات بود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر مجمع عمومی جنبش تغییر اشارە کرد کە حضور و مشارکت در دولت اقلیم کردستان و ائتلاف انتخاباتی با اتحادیە میهنی از عوامل اصلی شکست سنگین جنبش تغییر در انتخابات زودهنگام مجلس عراق بودە است.

کردپرس؛

انتخابات زودهنگام مجلس عراق در روز یک شنبە 18 مهر برابر با 10 اکتبر جاری برگزار شدە و جنبش تغییر کە در چارچوب ائتلاف انتخابات تحت عنوان هم پیمانی کردستان با اتحادیە میهنی در انتخابات شرکت کردە بود؛ با کاهش چشمگیر آرای خود مواجه شدە و  نتوانست هیچ یک از نامزدهای خود را وارد مجلس کند و تمامی 5 کرسی خود در مجلس عراق را از دست داد.

در پی این شکست سنگین انتخاباتی عمر سید علی رهبر جنبش تغییر بە همراه اعضای کمیتە اجرایی حزب در اطلاعیە ای استعفای خود را اعلام کردند، پیشرو رئوف بە عنوان دبیر مجمع عمومی جنبش تغییر طی گفتگو با خبرگزاری کردپرس، دربارە آخرین وضعیت و تحولات در این حزب پس از استعفای رهبر و کمیتە اجرایی گفت کە این حزب هنوز در شرایطی غیرعادی بە سر می برد و حزب در آستانە خودبازبینی و بازنگری داخلی استو  مشاورە و گفتگوهای داخلی و نیز مذاکرات با افرادی امید می رود در روند بازنگری، احیا و تقویت دوبارە حزب یاری دهندە باشند و افرادی کە از ابتدای تاسیس حزب با آن همراه بودە اند، در جریان است.

وی افزود کە بنا بە تصمیم مجمع ملی جنبش تغییر کمیتە ای موقتی از افراد متخصص، معتبر و توانمند برای ادارە حزب  تشکیل شدە و این کمیتە جنبش تغییر را تا زمان برگزاری انتخابات داخلی ادارە کردە و بە سوی برگزاری کنفرانس ملی، هدایت می کند و هم اکنون اقدامات برای تشکیل این کمیتە موقتی در حال انجام شدن است.

همچنین خاطر نشان ساخت کە جنبش تغییر از اساس جریانی اصلاحی بودە و بر پایە بنیان های اصلاحاتی تاسیس شدە و لازم است کە اعضای کنونی نیز دربارە برنامە و طرح های نوشیروان مصطفی رهبر و بنیان گذار فقید جنبش، هم صدا و متفق القول باشند.

پیشرو رئوف دربارە دلایل شکست جنبش تغییر در انتخابات زودهنگام مجلس عراق گفت کە بخشی از این دلایل بە نحوە مدیریت حزب و بخشی نیز بە وضعیت سیاسی، اقتصادی و شرایط حکمرانی در اقلیم، مربوط  بودە و بخشی از دلایل این شکست نیز به مسائلی مربوط است کە در حال حاضر نمی توان آشکارا در مورد آن ها سخن گفت و پس از بازنگری  و خودبازبینی جدی در حزب نمایان می شوند. اما بە صورت کلی بخشی از دلایل این شکست بە ذات و جوهرە وجودی حزب بر می گردد. انتقادی جدی مطرح شدە از سوی طرفداران و فعالین جنبش تغییر نیز این است کە این حزب اساسا اپوزیسیون بودە و بر اساس انتقادات سیاسی، اقتصادی و اداری از دولت اقلیم کردستان تاسیس شدە و  بە همین دلیل زمانی کە تعجیل کردە و سعی دارد با عجلە پایگاهی قوی برای خود ایجاد کند و در موضعی ضعیف وارد ساختار دولت اقلیم می شود، موجب ناامیدی طرفداران و رای دهندگان خود شدە و آنان نیز بە جنبش تغییر رای ندادە و حزب را از این طریق مجازات می کنند و بنا بر این بخشی از دلایل شکست جنبش تغییر مربوط بە حضور حزب در دولت اقلیم کردستان است و نفع سهیم شدن در دولت فقط این بود کە برخی از افراد بە مقام و منصبی برای خود دست یافتند و در نهایت بە زیان حزب تمام شد. از سوی دیگر ائتلاف و هم پیمانی با اتحادیە میهنی در انتخابات نیز از دیگر عوامل شکست جنبش تغییر بودە و مجموع این دلایل باعث شد کە فعالین جنبش تغییر از آن جدا شدە و  بخش بزرگتری هم انتخابات را تحریم و شروع بە انتقاد از حزب کردند و نتیجە همه این عوامل موجب شد کە جنبش تغییر بە سرنوشت کنونی دچار شود.

پیشرو رئوف دربارە نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات پارلمان کردستان و فرصت کمی کە جنبش تغییر برای تدوین طرحی زیربنایی در راستای  احیای خود و تصحیح اشتباهات و جلوگیری از تکرار شکست انتخاباتی دارد، بە کردپرس گفت کە اعضای حزب با وجود وضعیت دشوار کنونی همگی دربارە اینکە با ارادە ای قوی این بحران را حل کنند، اتفاق نظر دارند، اما این امر باید با صبوری و بدون تعجیل و تصمیمات زودهنگام انجام شود، همه ارگان های حزب در تلاش هستند، طی روندی آرام احیا و سازماندهی دوبارە حزب را انجام دهند و این مهم نیز باید به نحوی انجام شود کە بتواند همه صداهای معترض را کە در گذشتە بە جنبش تغییر امید داشتند، بار دیگر در کنار حزب قرار دهد. جنبش تغییر سعی دارد همه معترضین را در چارچوب هدف و برنامە ای کە منافع تمامی قشرهای اقلیم کردستان را تامین کند و  برنامە اصلاحات در اقلیم را بە پیش ببرد، گرد هم آورد.

همچنین در خصوص تاثیرات هم پیمانی با اتحادیە میهنی بر شکست انتخاباتی جنبش تغییر نیز گفت کە این هم پیمانی برای جنبش تغییر زیان بار بودە و هیچ سودی نداشت و رای دهندگان حزب را کاهش داد و این خود یکی از عوامل شکست انتخاباتی جنبش تغییر بود، زیرا بر خلاف خواست رای دهندگان خود عمل کرد.

این مقام جنبش تغییر دربارە اظهارات اخیر بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی و تاکید وی بر ادغام دو حزب و متحد شدن اتحادیە میهنی و جنبش تغییر، گفت کە نە در میان فعالین حزب و نە در هیچ یک از نهادها و ارگان های آن، چنین موضوعی مطرح نشدە، زیرا حزب بر این باور است کە جنبش تغییر طرح نوشیروان مصطفی برای ایجاد اصلاحات در حاکمیت اقلیم کردستان بودە و این نیز بە عنوان یک اصل اساسی به هیچ عنوان قابل سازش و چانە زنی از سوی هیچ یک از اعضا هر سطحی از حزب نیست و طرح نوشیروان مصطفی به حیات خود ادامە می دهد و ادغامی صورت نمی گیرد و ممکن است این موضوع فقط ایدە بافل طالبانی بودە باشد، اما هیچ از اعضا و سران جنبش تغییر به آن فکر هم نمی کنند.

 دبیر مجمع عمومی جنبش تغییر از همه نخبگان اجتماعی، اندیشمندان، عدالت خواهان  و روشنفکران و فعالین رسانە ای اقلیم درخواست کرد کە برای رفع مشکلات کنونی در اقلیم با جنبش تغییر همکاری کنند، زیرا بە گفتە وی وضعیت کنونی در اقلیم ایجاب می کند جریان سیاسی مانند جنبش تغییر تقویت شود، نە اینکە شکست خوردە باشد، چرا کە در نهایت موجب شکست آزادیخواهان و جبهە اصلاحات در اقلیم کە علیە فساد مبارزە می کنند؛ می شود و ابراز امیدواری کرد کە همگی این طیف ها بتوانند در روند احیا و بازسازی  جنبش تغییر، شرکت کنند و این حزب را از وضعیت کنونی رهایی بخشند.

پیشرو رئوف از همه اعضایی کە در پی نارضایتی از جنبش تغییر جدا شدە اند نیز خواست کە بە حزب بازگردند و خاطر نشان ساخت کە جنبش تغییر متعلق بە هیچ شخص خاصی نیست  و همگان آزادانە می توانند وارد این حزب شدە و به آن کمک کنند، بدون اینکە در انتظار دعوت کسی باشند و تاکید کرد  جنبش تغییر از همه آزادیخواهان و اندیشمندانی کە طرح و برنامە ای را برای احیا و ساماندهی حزب دارند؛ استقبال می کند و امیدوار است همگی با هم همکاری کردە و جنبش تغییر را بە جایگاه پیشین آن، باگردانند.

وی اعلام کرد کە جنبش تغییر در حال حاضر مشغول بازبینی و بانگری در همه ارگان ها و نهادهای حزب و عملکرد گذشتە و برنامە های آتی  است، از جملە تشکیل هم پیمانی و سهیم شدن و یا نشدن در دولت اقلیم و ارتباطات سیاسی حزب. نتایج واقعی نشان دادە کە جنبش تغییر در همه این زمینە ها اشتباه کردە و بە همین دلیل بازنگری کلی و اساسی در همه ارگان های آغاز کردە است.

مصاحبە: منصور رحیمی