5 تن دیگر از فعالین دستگیرشدە منطقە بادینان اقلیم کردستان از زندان آزاد شدند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از وکلای پروندە فعالین و روزنامە نگاران دستگیر شدە منطقە بادینان اقلیم کردستان، از آزادی 5 تن دیگر از این دستگیرشدگان خبر داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، بشدار حسن از وکلای پروندە فعالین، روزنامە نگاران و معلمین دستگیر شدە منطقە بادینان اقلیم کردستان اعلام کرد که پس از آزادی بدل برواری معلم دستگیر شدە بادینان، 5 تن دیگر از این دستگیرشدگان امروز پنج شنبه 29 مهر / 21 اکتبر، از زندان آزاد شدە اند.

وی افزود قاضی دادگاه اربیل، مادە قانونی کە حکم پروندە دستگیرشدگان بادینان بر اساس آن صادر شدە بود را، بە مادە دیگری تغییر دادە و بر اساس مادە جدید، حکم پروندە آنان را صادر کرد.

همچنین گفت کە طبق حکم  جدید، عامر خالد بیگناه شناختە شدە و آزاد شد و سلیمان کمال، سلیمان موسی، جمال خلیل و فرصت احمد بە یک سال زندان محکوم شدند و با توجە بە اینکە یک سال گذشتە را در بازداشت و زندان به سر بردە اند، حکم آنان اجرا شدە تلقی شدە و از زندان آزاد شدند.

بر اساس قوانین اقلیم کردستان مدت بازداشت محکومین و دستگیر شدگان جزو مجازات آنان محسوب می شود.

روز گذشتە نیز بدل برواری از دیگر دستگیرشدگان بادینان با حکم دادگاه بە یک سال زندان محکم شدە و با توجە بە اینکە یک سال را در بازداشت بە سر بردە بود، از زندان آزاد شد.

بیش از 80 نفر از فعالین، روزنامە نگاران و معلمین در منطقە بادینان طی اعتراضات در این منطقە بە عدم پرداخت حقوق بە کارمندان،معلمان و حقوق بگیران، دستگیر شدە و 5 تن از آنان با بە شش سال زندان محکوم شدە اند.

پروندە فعالین بادینان از جنجالی ترین پروندە ها در اقلیم کردستان بودە و مسرور بارزانی به دخالت در این پروندە و اعمال نفوذ برای صدور احکام زندان برای دستگیر شدگان متهم شد و بسیاری از احزاب سیاسی و شخصیت ها و نمایندگان کشورها در اقلیم، از جملە کنسولگری آمریکا بە آن واکنش نشان دادند.