حزب دمکرات درصدد تصدی منصب استانداری کرکوک است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە حزب دمکرات در مجلس عراق از کرکوک، تاکید کرد کە این حزب با توجە بە نتایج انتخابات مجلس عراق، منصب استانداری کرکوک را سهم خود می داند.

بە گزارش کردپرس، شاخوان عبداللە نامزد پیروز حزب دمکرات کردستان (پارتی) در انتخابات مجلس عراق در کرکوک، در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو گفت کە نتایج این انتخابات نشان داد کە منصب استانداری کرکوک سهم کردها است.

وی افزود کە حزب دمکرات، در میان کردها بنا بە نتایج آخرین انتخابات و تعداد کرسی هایی کە کسب کردە منصب استانداری کرکوک را سهم خود دانستە و درصدد تصدی این منصب است و در نهایت باید کردها بر سر تعیین فردی برای این منصب بە توافق برسند.

همچنین گفت کە مشکلات اداری، سیاسی و قانونی بسیاری در کرکوک و جود دارد و از جملە مشکل تعریب ادامە داشتە و روستاهای کردنشین در معرض تهدید داعش هستند و  اجرای مادە 140 قانون اساسی عراق می تواند در بهبود شرایط موثر باشد وبە همین دلیل رهبری سیاسی کرد، اجرای این مادە را در اولویت قرار می دهد.

وی تاکید کردکە تعیین یک استاندار کرد می تواند بسیاری از مشکلات کرکوک و بە ویژە مشکلاتی کە از سوی استاندار کنونی بە وجود آمدە را حل کند، از جملە روند تعریب را متوقف ساختە و از طریق ایجاد هماهنگی با نهادهای امنیتی اقلیم کردستان، امنیت کرکوک راتامین نمودە و خدمات رسانی بە محلات ترکمان نشین را کە اکنون متوقف شدە، از سر بگیرد.

شاخوان عبداللە اشارە کرد کە کردها 6 کرسی از 12 کرسی کرکوک در مجلس عراق را کسب کردە اند و در اکثریت قرار دارند، زیرا اعراب 4 کرسی و ترکمان ها دو کرسی را بە دست آوردە اند.