عدم مشارکت نزدیک به دوسوم مردم اقلیم کردستان عراق در انتخابات
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مشارکت شهروندان اقلیم کردستان در انتخابات روندی کاهشی داشتە و در این انتخابات بە کمترین میزان خود و 35.35 درصد کل واجدین شرایط رای دهی رسیدە و 64.65 درصد از شهروندان، انتخابات را تحریم کردە اند.

بە گزارش کردپرس، انتخابات زودهنگام مجلس عراق در روز یک شنبە 18 مهر / 10 اکتبر برگزار شد و برجستە ترین نکتە این انتخابات کاهش مشارکت مردمی در فرآیند رای گیری در سرتاسر عراق و اقلیم کردستان بود.

در حالی کە  کمیسیون عالی و مستقل انتخابات عراق تعداد واجدین شرایط رای دهی در اقلیم کردستان را سە میلیون و 486 هزار و 787  تن اعلام کرده بود، 1میلیون و 232 هزار و  897تن از آنان، معادل 35.35 درصد کل رای دهندگان در رای گیری شرکت کردە و 2 میلیون و 253 هزار و 890 تن از آنان معادل 64.65 درصد واجدین شرایط، انتخابات را تحریم کردە و در رای گیری شرکت نکردە اند.

در اقلیم کردستان کمترین میزان مشارکت در استان های اربیل و سلیمانیە ثبت شدە و بنا بە آمار اعلام شدە تعداد افراد واجد شرایط رای دهی در اربیل، 1 میلیون و 238 هزار و 379 رای دهندە اعلام شدە و بنا بە نتایج اعلام شدە از این تعداد فقط 444 هزار و 253 نفر معادل  (35.9%)  در انتخابات شرکت کردە  و 64.1 درصد دیگر انتخابات را تحریم کردند.

میزان مشارکت در استان سلیمانیە از اربیل هم کمتر بودە و در حالی کە  تعداد رای دهندگان 1 میلیون و 425 هزار و 705 نفر اعلام شدە فقط 392 هزار و667 از آنان معادل   (%27.5) آنان بە پای صندوق های رای رفتە و  72.5 درصد از رای دهندگان انتخابات در این استان را تحریم کردند.

(در این انتخابات کمیسیون عالی حلبچە را هم جزو استان سلیمانیە بە شمار آورد)

بالاترین میزان مشارکت در اقلیم کردستان در استان دهوک بودە کە تعداد 395 هزار و977 نفر معادل (48.1%) از 822 هزار و 703 رای دهندە این استان در رای گیری شرکت کردە و رای خود را بە صندوق انداختە و (51.9) نیز انتخابات را تحریم کردە اند.

بیشترین میزان تحریم انتخاب از سوی رای دهندگان جنبش تغییر بودە و از 427 هزار و 793 رای در انتخابات سال 2010 با کاهشی چشمگیر بە 22 هزار و 91 رای رسیدە و نتوانست هیچ کرسی را بە دست آورد و تمامی 5 کرسی خود را در مجلس از دست داد.

 این در حالی است کە تعداد افراد واجد شرایط رای دهی نسبت بە 2010 کە جنبش تغییر برای اولین بار وارد انتخابات شد، 896 هزار و 513 نفر بە تعداد افراد واجد شرایط رای دهی در اقلیم افزودە شدە و با این حال جنبش تغییر نسبت بە انتخابات 2010 تعداد 402 هزار و 702 رای را از دست دادە است.

 

درصد مشارکت رای دهندگان اقلیم کردستان در انتخابات زودهنگام مجلس عراق بە تفکیک استان

نام استان

درصد مشارکت در انتخابات

درصد تحریم انتخابات و آرای باطلە

اربیل

35.9

64.1

سلیمانیە

27.5

72.5

دهوک

48.1

51.9

اقلیم کردستان

35.35

64.65

 

روند کاهش مشارکت رای دهندگان اقلیم کردستان در انتخابات مختلف از سال 2005 الی 2021 میلادی

 

         نام استان

انتخابات

سلیمانیە

اربیل

دهوک

مجمع ملی و شوراهای استانی

 

70.9

92

89.3

همه پرسی قانون اساسی

 

75

95.4

84.8

مجلس اول

2005

84.3

95.3

92

شوراهای استانی دوم

 

74.5

79

86

مجلس دوم

2010

73

76

80

شوراهای استانی سوم

 

73

71.7

76.4

مجلس سوم2014

 

 

74

79

77

مجلس چهارم

2018

50

43

51

مجلس پنجم 2021

35.9

27.5

48.1

 

همچنان کە مشاهدە می شود، روند کاهش مشارکت مردم اقلیم کردستان بدر انتخابات از سال 2005 و انتخابات دور اول مجلس آغاز شدە و از سال 2018 این کاهش مشارکت سرعت بیشتری گرفتە و درنهایت در انتخابات روز یک شنبە 18 مهر، بەکمترین میزان خود تاکنون رسید.

از سوی دیگر روند مشارکت شهروندان اقلیم کردستان در انتخابات پارلمان کردستان نیز کاهشی بودە است و در حالی کە در انتخابات دورە چهارم پارلمان کردستان در سال 2013  بە میزان 73.9 درصدبودە این میزان مشارکت در انتخابات دورە پنجم سال2018 بە میزان 15.94 درصد کاهش یافتە و به 57.96 درصد رسیدە است.

گزارش: شیوا فکوریان

 

کردها در انتخابات 2021 مجلس عراق؛ کاهش آرا و افزایش تعداد کرسی ها

تعداد کرسی های حزب دمکرات کردستان در انتخابات مجلس عراق به 33 کرسی رسید