هشدار یکی از رهبران ائتلاف تقدم دربارە احتمال وقوع کودتا در عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از رهبران ائتلاف تقدم، در میانە شرکت در نشست میری در اربیل، دربارە احتمال وقوع کودتا در عراق، در صورت بە حاشیە راندن برخی احزاب و جریان های سیاسی این کشور، هشدار داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، امروز سە شنبە 4 آبان / 26 اکتبر، مزاحم الخیاط از رهبران ائتلاف تقدم عراق کە بە عنوان نمایندە این ائتلاف، در نشست دو روزە میری در اربیل شرکت کردە، طی سخنان خود در یکی از پنل های نشست، گفت کە باید دولت آتی عراق از طریق توافق میان احزاب و جریان های سیاسی این کشور تشکیل شود و جایگاه احزاب مختلف در این دولت در نظر گرفتە شود.

وی هشدار داد کە اگر احزابی کە پیشتر دارای جایگاهی در عراق بودە اند و در انتخابات اخیر مجلس کرسی های خود را از دست دادە اند، بە حاشیە راندە شدە و نقش آن ها در ادارە و مدیریت کشور بە صفر برسد، ممکن است کە کودتا در عراق روی دادە و وضعتی دشوار و پیچیدە در کشور ایجاد شود.

مزاحم الخیاط همچنین تاکید کرد کە باید نقش و جایگاه زنان نیز در دولت آیندە عراق در نظر گرفتە شود.

لازم به ذکر است که انیستیو پژوهشی خاورمیانە "میری" MERI  کە دفتر اصلی آن در اربیل مرکز اقلیم کردستان قرار داد، هر سالە نشستی را تحت عنوان نشست "میری" با محوریت موضوعات گوناگون مربوط بە عراق و اقلیم و خاورمیانە برگزار می کند.

امسال این نشست با محوریت "عراقی باثبات برای اقلیمی باثبات" بە مدت دور روز در اربیل با حضور مقامات ارشد اقلیم و عراق، شخصیت ها و سیاستمداران و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار می شود.